Ifrågasatta inskränkningar i yttrandefriheten Riksdagens ombudsmän överlämnar härmed enligt 11 § lagen Nils-Olof Berggren övertog vid sitt tillträde. Som en konsekvens av Svenska kyrkans skiljande från staten omfattas Svenska kyrkan fr. Begravningsväsendet samt frågor om statsbidrag till trossamfund är fort- farande föremål för JO: Hon var också förordnad att tjänstgöra den 8—12 september för att deltaga i.

Vidare tjänstgjorde Leif Ekberg med handläggning och avgörande av tillsynsärenden den 1—3, 8—10, 13—17 och 30 december , den 10—14, 21 och 28 januari , den 3—4, 7, 10—11, 14—17, 21—25 och 28—29 februari , den 1—2, 9 och 30—31 mars , den 3—7 och 10—12 april , den 4, 9 och 15—19 maj samt den 7—9, 20—21 och 27—28 juni Ändringen innebär en an- passning till den nya organisationen av riksdagsförvaltningen med bl.

Instruktionen i aktuell lydelse den 30 juni finns intagen som bilaga 1. Arbetsordningen i aktuell lydelse den MXQL finns intagen som bilaga. En redogörelse för personalorganisationen under verksamhetsåret finns i bilaga 3. Antalet nya inspektions- eller andra initiativärenden var , en minskning med 34 jämfört med föregående verksamhetsår.

Av de avslutade ärendena var 4 klagomålsärenden, 55 remissärenden och inspektions- eller andra initiativärenden. De oavgjorda ärendena i balans var vid verksamhetsårets slut Riksdagens ombudsmän har besvarat 55 remisser, flertalet från olika departement inom Regeringskansliet.

Förslag till mediekoncentrationslag m. Samordning av lagstiftningen för medie- och telesektorerna. Med stöd av 18 § instruktionen har 4 initiativärenden och 93 klago- målsärenden lämnats över till annan tillsynsmyndighet för prövning och avgörande. Av de överlämnade ärendena tillhörde 35 ansvarsområde 1, 1 ansvarsområde 2, 38 ansvarsområde 3 och 23 ärenden ansvarsområde 4 enligt arbetsordningen.

Stockholms län, City polismästardistrikt, närpolisområde Klara, samt Polismyndigheten i Hallands län. Eklundhs uppdrag inspekterat Örnsköldsviks tingsrätt. Inspektionerna har omfattat sammanlagt 10 dagar. Inspektionerna har omfattat sammanlagt 22 dagar. JO1 såvitt avser dessa nämnders verksamhet enligt lagen Inspektionerna har omfattat sammanlagt 4 dagar.

Två tjänstemän vid konstitutionsutskottets kansli besökte ombudsmanna- expeditionen den 8 november för att orientera sig om verksamheten och arbetsläget. De fyra justitieombudsmännen och kanslichefen diskuterade vid ett möte den 9 mars budgetfrågor med konstitutionsutskottets presidium och kanslichef.

I övrigt har frågor av principiellt och gemensamt intresse dryftats vid informella kontakter mellan ombudsmännen — särskilt chefsJO — och före- trädare för konstitutionsutskottet, främst dess presidium. I åtskilliga ange- lägenheter har samråd skett mellan kanslicheferna. Vidare deltog chefsJO Eklundh den 15 september. ChefsJO Eklundh föreläste vid fyra tillfällen vid av Raoul Wallenberginstitutet i Lund anordnade kurser och seminarier: Han medverkade den 7 oktober vid ett seminarium på Balingsholms kursgård på inbjudan av Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare och den 8 oktober — tillsammans med kanslichefen Swanström — i ett seminarium om riksdagens kontrollmakt, anordnat av riksdagen för en besökande delegation från Lettlands parlament.

Slutligen föreläste han den 13 oktober vid en av Riksåklagaren anordnad åklagarkurs, den 23 november vid Svensk juriststämma i Älvsjö samt den 7 april på. Vägverket anordnat seminarium i Örebro för anställda inom myndigheten. Riksdagens revisorer den 27 oktober och den 29 maj diskuterat frågor av gemensamt intresse. JO1 och utbyte av erfarenheter med de av regeringen tillsatta ombudsmännen. Handikappombudsmannen anordnat seminarium den 2 februari Helsingfors i anledning av det finska JO-ämbetets årsjubileum.

Vidare deltog han i ett möte den 26 juni i Frankfurt med en kommitté med företrädare för EOI och International Ombudsman. JO1 ungerska ombudsmannen för mänskliga rättigheter anordnat regionalt möte i. En delegation från ombudsmannainstitutionen i Litauen Seimo Kontrolieriu Istaiga under ledning av Ombudsmannen Kestutis Milkeraitis besökte. En delegation från lagutskottet vid Nationalförsamlingen i Vietnam, ledd av utskottets vice ordförande Tran The Vuong, avlade ett studiebesök hos riksdagen den 18—26 mars Härvid gästade delegationen Riksdagens.

Vid mötet hos JO den 20 mars. Riksdagens ombudsmän besöktes den 18—19 april av biträdande ombudsmannen R. Soerahman från National Ombudsman Commission i Indonesien.

Under besöket, som även innefattade möten med företrädare för. JO1 Riksdagens ombudsmän den 8—11 maj Under besöket, som även. Riksdagens ombudsmän var i samarbete med Utrikesdepartementet värd för ett seminarium den 8—14 maj inom ramen för Stabilitetspakten för sydöstra Europa med deltagande av representanter för ombudsmanna- institutionerna i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien.

Under besöket, som även innefattade möten med. Riksdagens ombudsmän och konstitutionsutskottet gästades den 14—19 maj av en delegation från Övervakningsministeriet Ministry of Super- vision i Folkrepubliken Kina under ledning av Senior Supervisory Commissioner Cao Qingze.

Delegationen åtföljdes av företrädare för Kinas ambassad i Stockholm. JO1 delegation från justitieministeriet i Litauen, åtföljd av två svenska domare. I en anmälan begärdes att JO skulle granska numera pensionerade rådmannen Bo Severins vid Lunds tingsrätt handläggning av ett visst tvistemål samt meddelandet av tredskodom i målet. Enligt anmälaren framstod Bo Severins handläggning av målet som partisk till nackdel för svaranden.

Anmälaren nämnde i sammanhanget även Bo Severins hand- läggning av ett annat tvistemål. Det kom därefter till JO in en anmälan från en annan person i vilken anmälaren hävdade att Bo Severin utan grund hade dömt ut viten mot. Under förundersökningen hördes Bo Severin som skäligen misstänkt för tjänstefel. Misstankarna gällde i huvudsak att Bo Severin vid handläggningen av 23 tvistemål hade åsidosatt rättegångsbalkens bestämmelser genom att avgöra målen utan att dessförinnan förbereda dessa för avgörande.

Underlåtenheten medförde att målen inte var utredda på ett tillfredsställande sätt och att förutsättningar att avgöra målen på sätt som skett därför inte förelåg. Bo Severin bestred ansvar. Förundersökningen beträffande de andra målen fortsatte. Åtalet, som omfattade 22 åtalspunkter, grunderna för detta samt Bo Severins inställning till de särskilda åtalspunkterna redovisas utförligt i Hovrättens över Skåne och Blekinge dom. JO1 Bo Severin hade gjort sig skyldig till tjänstefel i 19 fall samt bestämde.

Enligt åtalet hade rådmannen vid handläggning av tvistemål på olika sätt åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Främst hade det rört att rådmannen avgjort mål utan att hålla huvudförhandling trots att förutsättningar härför inte förelegat. Rådmannen förnekade att han åsidosatt vad som gällt för uppgiften och — om han ändå skulle anses ha gjort det — att han gjort detta uppsåtligen eller av oaktsamhet, något som krävs för straffansvar. I vart fall hade felen enligt rådmannen varit ringa och därför inte straffbara.

Hovrätten slår fast att endast regler i lagar och andra föreskrifter skall beaktas vid bedömningen av om rådmannen på ett straffbart sätt åsidosatt vad som gällde för uppgiften. En annan sak, framhåller hovrätten, är att en domare i sin verksamhet beaktar även högre domstolars avgöranden s.

Hovrätten konsta- terar vidare — i enlighet med vad Högsta domstolen uttalat i flera avgöranden. Fler än hälften av åtalspunkterna gäller tvistemål som överlämnats till tingsrätten efter att först ha handlagts som mål om betalningsföreläggande vid kronofogdemyndighet.

Rådmannen har som regel avgjort målen efter att enbart ha berett parterna tillfälle att slutföra sin talan. Hovrätten anser i likhet med åklagaren att en sådan handläggning i och för sig kan vara tillräcklig. Förutsättningen är emellertid att någon ytterligare förberedelse inte behövs vid tingsrätten. Denna förutsättning är nästan aldrig uppfylld i praktiken anser hovrätten.

Tvärtom — slår hovrätten fast — är rätten enligt lag skyldig att genom olika åtgärder verka för att klarlägga vilka skäl och bevis parterna vill lägga fram och vad de yrkar i målet. I två av målen anser hovrätten inte att rådmannen gjorde fel. Hovrätten kommer när det gäller de andra målen fram till att rådmannen inte borde ha avgjort dem utan att reda ut parternas yrkanden, grunder eller bevisning. I dessa mål har rådmannen därför enligt hovrätten på olika sätt åsidosatt vad som gällde för uppgiften.

Till skillnad från vad åklagaren påstått finner hovrätten inte att rådmannen gjort detta uppsåtligen. Han har emellertid enligt hovrätten - utom i ett fall - varit oaktsam. I två fall där hovrätten finner att rådmannen av oaktsamhet meddelat felaktiga domslut dömer hovrätten honom. I det ena fallet hade svaranden förpliktats att betala ett belopp trots att käranden bara hade yrkat att svarandens fastighet skulle tas i anspråk.

Det andra fallet gäller att rådmannen meddelat dom mot en svarande som inte var part i målet. Även i två andra mål som rådmannen avgjort finner hovrätten att han av oaktsamhet meddelat felaktiga domslut men ogillar åtalet därför att gärning- arna är ringa. I det ena fallet hade svaranden förpliktats att betala 4 kr mer än käranden hade yrkat i målet.

Felet hängde samman med att krono- fogdemyndigheten hade gjort fel när svaranden bestred ansökningen om betalningsföreläggande. I det andra fallet hade rådmannen förpliktat en svarande att som rättegångskostnad betala ett belopp som egentligen borde vara en del av kapitalbeloppet i ett domslut. Hovrätten dömer också rådmannen för att han i ett mål dröjt för länge med att meddela tredskodom och för att han i ett annat mål hållit huvudförhand- ling trots att ett vittne inte hade kommit.

Däremot ogillar hovrätten åtalet för att rådmannen i ett mål felaktigt skulle ha avvisat bevisning, tillåtit en person. JO1 komma in med fullmakt samt meddelat tredskodom när fullmakten kom in. På en punkt där åklagaren påstått att rådmannen utan laga grund förpliktat två svarande att betala vite för att de inte kommit till en förhandling anser hovrätten inte att rådmannen gjort fel och ogillar åtalet.

Bo Severin överklagade hovrättens dom med yrkande att åtalet skulle ogillas. En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.

I en anmälan till JO framförde K. Av handlingarna i målet framgår bl. Den 13 oktober dömde Hedemora tingsrätt till äktenskapsskillnad mellan makarna och anförtrodde J. Hedemora tingsrätt lämnade i en dom den 19 september K.

Härtill kommer att ett umgänge i närvaro av kontaktperson torde vara praktiskt ogenomförbart med hänsyn till att J. I maj väckte K. Tingsrätten förelade chefen för Lokala skattekontoret i Avesta att uppge i vilken kommun S. Skattemyndigheten i Dalarnas län meddelade tingsrätten att berörd person var registrerad som obefintlig i myndighetens register och att post till denne vidaresänds till Rikspolisstyrelsen.

Tingsrätten överlämnade, med stöd av 10 kap. Vilka överväganden gjordes i samband med delgivningen av stämningen med svaranden i juni ? Vilka åtgärder vidtog tingsrätten för att erhålla information om svarandens personuppgifter jfr prop. Vilka överväganden gjordes inför förordnandet av god man för svaranden? Den meddelade domen går sannolikt inte att verkställa så länge svaranden har fingerade personuppgifter.

Vilka överväganden gjorde tings- rätten i detta avseende? Tingsrätten skulle vidare i ett yttrande redovisa sin bedömning av det som kommit fram. Vederbörande rådman Peter Wiking-Johnsson har yttrat sig i ärendet och anfört följande: Eftersom svaranden hade medgivits att använda fingerade personuppgifter gick den väg som stod till buds för delgivning av stämning via Lokala skattemyndigheten i Avesta och Rikspolisstyrelsen.

Några andra försök till delgivning än på detta sätt gjordes inte. JO1 Rikspolisstyrelsen i syfte att delge svaranden stämning i målet. Syftet med fingerade personuppgifter är att hindra att en eller flera förföljare, med hjälp av uppgifter i allmänna handlingar hos en myndighet, får kännedom om var den person som behöver skyddas bor eller vistas.

Det finns däremot inte någon laglig möjlighet för den som använder fingerade personuppgifter att undandra sig några förpliktelser. Personen i fråga har inte heller rätt att vägra medverka i ett rättsligt förfarande med hänvisning till att han har fått fingerade personuppgifter.

Det är inte otänkbart att personen i fråga kan bli skyldig att inställa sig personligen exempelvis inför allmän domstol se prop. I förarbetena till lagen om fingerade personuppgifter uttalas bl. Syftet härmed är att minska problemen för borgenärer och myndigheter m. Att en person använder fingerade personuppgifter innebär alltså inte att det enbart är Rikspolisstyrelsen som kan få ta del av de sekretessbelagda uppgifterna beträffande personen i fråga.

Om en myndighet eller en enskild begär att få ta del av sådana uppgifter skall myndigheten i varje enskilt fall göra en prövning om det föreligger hinder härför på grund av en bestämmelse om sekretess. Av bestämmelsen i 14 kap. Enligt 2 § delgivningslagen Käranden skall visserligen i stämningsansökan ange bl.

Med hänsyn till att det för K. Tingsrätten borde således hos t. Rikspolisstyrelsen ha begärt att få del av J. Sekretess för adressuppgiften hade gällt även i tingsrätten till följd av 12 kap. Det kan anmärkas att ett sådant sekretesskydd numera följer direkt av 7 kap. I samband med en inspektion vid Köpings tingsrätt den 5 och 6 maj framkom följande vid granskningen av akten i mål — — —.

Vidare yrkades att en god man skulle förordnas för tillvaratagande av A. I stämningsansökan anfördes bl. Denne var sjöman och arbetade på ett fartyg, Meandra, som anlöpte Köpings hamn fram till våren Fartyget lär ha sålts och M. Denne har tillskrivits från socialförvaltningen i Köping men har inte låtit sig avhöras. Han har tillskrivits under rederiets adress. Socialförvaltningens brev avsändes den 16 februari Till stämningsansökan fanns fogat ett protokoll avseende utredning för fastställande av faderskap upprättat av Köpings kommuns socialnämnd den 4 november Av protokollet framgår bl.

Till stämningsansökan fanns också fogad en skrivelse upprättad av Majbritt Jansson den 16 februari och ställd till A. Av denna framgick följande. Om Du anser Dig vara far kan Du hos Din ambassad underteckna faderskapsbekräftelsen i tre exemplar och få Din namnteckning bevittnad. Medsänder också ett frågeformulär ang. Dina ekonomiska förhållanden som Du också kan få hjälp att fylla i hos Din ambassad.

Om Du inte är beredd att underteckna faderskapsbekräftelsen sänd då protokollet med Dina uppgifter tillbaka med angivande av Dina skäl till att Du inte vill bekräfta faderskapet.

Ärendet måste då lämnas till advokat för rättslig prövning och för blodprovstagning. Emotser handlingarna åter före den 28 februari Tingsrätten konstaterade i ett beslut den 6 september att A. Samma dag utfärdades stämning på A. I svaromålet, som inkom till tingsrätten i november , anförde den gode mannen — utan att ange vilka efterforskningsåtgärder han hade vidtagit.

Han uppgav att han med anledning av detta varken kunde medge eller bestrida det yrkande som hade framställts. Tingsrätten kallade därefter Matilda A. Vid förhandlingen ingavs tre fotografier av A. I protokollet från förberedelsen antecknades bl. Käranden yrkar att tingsrätten måtte förklara att A. Den gode mannen förklarar att yrkandet varken kan medges eller bestridas. Det finns emellertid inte någon anledning att betvivla M.

Käranden anger och utvecklar grunden till käromålet enligt stämnings- ansökan aktbil. Under perioden till den 27 mars besökte A. Under våren — — — hade de intimt umgänge. Den 27 mars var senaste gången M. Han har jobbat som sjöman i ca 12 år och är enligt sitt ID-kort född den 25 december Med parternas samtycke företas målet till huvudförhandling i förenklad form.

Förhandlingen, som pågått kl. Genom en dom samma dag förklarade tingsrätten A. Hennes dotter Matilda A. Det har därvid också lätt kunnat konstateras att barnet företett likheter med A. Uppgifterna vinner dessutom stöd av fotografier och ett åberopat brev samt annan utredning. Tingsrätten finner därför att det är utrett att A.

Tingsrätten finner också med hänsyn till samtliga omständigheter att det är sannolikt att barnet har avlats av honom.

Tingsrätten förordnade med stöd av denna bestämmelse en god man för svaranden i mål — — — med motiveringen att svaranden fick antas sakna känt hemvist och att det inte kunde klarläggas var han uppehöll sig. Vilka åtgärder vidtog tingsrätten innan beslutet fattades för att få klarlagt att svaranden befann sig på okänd ort? Tillfrågades den gode mannen någon gång under handläggningen om vilka efterforskningsåtgärder han hade vidtagit?

Vilka åtgärder vidtog tingsrätten med anledning av de uppgifter om svarandens hemort som käranden lämnade under förberedelsen? Tingsrätten skulle vidare yttra sig och redovisa sin bedömning av det som kommit fram. Köpings tingsrätt lagmannen Urban Sandén inkom med ett yttrande i vilket hänvisades till ett bifogat yttrande från rådmannen Ove Svensson.

Jag kan inte erinra mig att jag vidtog några andra åtgärder än att jag med ledning av de upplysningar som fanns i handlingarna om att svaranden hade tjänstgjort som sjöman på ett fartyg som fram till våren anlöpt Köpings hamn kontinuerligt men som sedan sålts av rederiet där han var anställd, att.

JO1 i olika mål med de advokater som ofta uppträder vid tingsrätten. Nyligen tillfrågad därom har advokaten Jonas Wiklund uppgivit att även han tillskrev svaranden under rederiets adress i Holland, till vilken adress han även skickade domen. Jag bedömde inte uppgiften om att svaranden hade återvänt till Indonesien och att han kom från ön Ambon som tillräckliga för att det skulle vara meningsfullt att igångsätta efterforskningar och för att det skulle finnas anledning att ändra den tidigare bedömningen att han vistades på okänd ort.

Till detta bidrog säkert konstaterandet att svaranden varit noga med att det i Holland poststämplade brevet inte ange någon adress. Några åtgärder vidtogs därför inte. Såvitt gäller de åtgärder som vidtagits i målet av rotelinnehavaren, råd- mannen Ove Svensson, i de avseenden som remissen omfattar hänvisar tingsrätten till bifogat yttrande av denne. Som framgår av Ove Svenssons yttrande vidtog tingsrätten inte någon åtgärd för att få klarlagt att svaranden i målet befann sig på okänd ort, utan beslutet om att förordna god man fattades enbart med ledning av de uppgifter som fanns i handlingarna i målet.

Det kan ifrågasättas om inte tingsrätten, med ledning av de uppgifter som fanns om svaranden, borde ha vidtagit ytterligare åtgärder för att få kompletterande upplysningar om svaranden jfr NJA s och om möjligt få klarhet i huruvida denne befann sig på okänd ort. Närmast till hands hade kanske varit att även tingsrätten försökte. Möjligen skulle även en kontakt med Utrikesdepartementets rättsavdelning kunna ha gett underlag för ytterligare efterforskningar. Mot bakgrund av de upplysningar som fanns om svaranden, och då ytterligare rimliga efterforskningar med hänsyn till omständigheterna sannolikt inte hade gett något resultat, anser sig dock tingsrätten inte vilja ifrågasätta att det fanns förutsättningar för att på det befintliga underlaget förordna en god man för svaranden.

Enligt vad Ove Svensson anfört i sitt yttrande är det möjligt att den gode mannen under handläggningen tillfrågades om vilka efterforskningsåtgärder denne vidtagit.

Mot bakgrund av bestämmelsen i 20 kap 2 § 3 st föräldra- balken, enligt vilken en god man skall samråda med den för vilken han har förordnats i den mån det kan ske, borde tingsrätten under handläggningen av målet ha tagit kontakt med den gode mannen, och givetvis skulle vad som därvid framkommit ha dokumenterats i akten. Som Ove Svensson vidare anfört vidtog inte tingsrätten någon åtgärd med anledning av de uppgifter om svarandens hemort som käranden lämnade under förberedelsen i målet.

Även härvidlag kan det kanske ifrågasättas om inte tingsrätten exempelvis genom en kontakt med Utrikesdepartementets rättsavdelning borde ha undersökt möjligheterna att få tillgång till ytterligare uppgifter om svaranden.

Men med hänsyn till vad Ove Svensson anfört anser tingsrätten att det enbart på grund av den nya uppgiften om eventuell hemort för svaranden i Indonesien inte fanns anledning till ett ändrat ställnings- tagande när det gäller frågan om svaranden skulle anses vistas på okänd ort.

I mål av nu aktuellt slag skall en god man förordnas för en svarande bl. JO1 eller ärendet handläggs som ombesörjer delgivning. Om svaranden saknar känd adress skall uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta 33 kap. Däremot kan rätten avvisa kärandens talan om uppgifterna om svaranden är sådana att denne inte på ett tillfredsställande sätt kan identifieras se NJA s.

Rätten kan i indispositiva mål inte heller avvisa stämningsansökan på den grunden att käranden inte antar ett erbjudande att själv ombesörja delgivningen 33 kap. I stämningsansökan fanns uppgifter om det fartyg på vilket svaranden hade tjänstgjort och adressen till det rederi där denne var eller hade varit anställd.

En naturlig åtgärd hade därför varit att tingsrätten hade försökt få till stånd delgivning med svaranden via rederiet. Som tingsrätten anfört i sitt yttrande hade den även kunnat vända sig till Utrikesdepartementet för upplysningar se kungörelsen [ Det kan noteras att det brev som socialförvaltningen hade skickat till svaranden under rederiets adress var skrivet på svenska och att det inte förelåg någon utredning om huruvida svaranden behärskade svenska språket.

Det förhållandet att svaranden inte hört av sig kan därför inte tas till intäkt för att han inte hade nåtts av brevet. Eftersom tingsrätten inte vidtog några åtgärder för att delge svaranden eller eftersöka dennes adress var tingsrättens underlag för beslutet att förordna god man enligt 20 kap.

Tingsrättens hand- läggning i denna del är därför inte invändningsfri. Jag finner emellertid inte anledning att vidta någon ytterligare åtgärd i saken. Vad som i övrigt framkommit föranleder ingen ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida. En tingsrätts hantering av s. I samband med en inspektion vid Köpings tingsrätt den 5 och 6 maj framkom följande vid granskningen av akten i mål FT — — —. Enligt ett delgivningskvitto delgavs.

Svaranden kom den 27 augusti in med ett bestridande. Handlingarna inkom till tingsrätten den 9 oktober På beslutet om överlämnande aktbil. Tingsrätten utfärdade därefter den 17 oktober föreläggande för svaranden att komma in med svaromål vid äventyr av tredskodom aktbil. I föreläggandet angavs svarandens namn och adress. Svaranden kom den 6 november in med svaromål och angav där bl. Svaranden bifogade därvid ett brev från föreningen som innehöll uppgift om bl.

Tingsrätten förelade svaranden att klargöra sin inställning till käromålet, varefter detta medgavs aktbil. Både föreläggandet och medgivandet innehöll uppgift om svarandens namn och den senaste adressen. Sedan föreningen hade yrkat bifall till sin talan, meddelade tingsrätten den 15 december en dom med följande innehåll.

Ett angivet personnummer skall ersätta Trafikförsäkringsföreningen dels för inkassokostnader med — — — kr, dels för rättegångskostnader med. Köpings tingsrätt lagmannen Urban Sandén inkom med ett yttrande i vilket hänvisades till ett bilagt yttrande från tingsfiskalen Marisa Gilli.

Bland de handlingar som bifogades beslutet om överlämnande återfanns ett delgivningskvitto undertecknat av svaranden. Namnunderskriften saknade dock namnförtydligande och var otydbar. Vidare hade svaranden undertecknat sitt bestridande med sitt namn. Där fanns svarandens namn och adress nedtecknad för hand. Tingsrätten utgick från att någon tjänsteman på kronofogdemyndigheten hade lämnat denna notering för att underlätta tingsrättens hantering av målet.

Vid den skriftväxling som följde under tingsrättens handläggning av målet uppgav svaranden sin nya adress samt undertecknade skrifterna med sitt namn. Då målet avgjordes genom dom den 15 december fann tingsrätten att skäl för sekretess kunde föreligga vad avsåg svarandens namn och adress då det kunde antas att den enskilde kunde lida skada för det fall uppgifterna röjdes. Detta behov av sekretess befanns kunna föreligga oaktat att svaranden själv vid skriftväxling uppgivit sitt namn och adress.

Tingsrätten saknade kännedom om orsaken till varför svarandens personuppgifter är skyddade och undertecknad kan inte längre påminna sig om någon kontroll i SPAR gjordes för att undersöka huruvida personuppgifterna verkligen var skydd- ade. Det är dock troligt att sådan kontroll gjordes.

En förutsättning för att få hemligstämpla en allmän handling är att det kan antas att hinder mot utlämnande av uppgift i handlingen föreligger enligt någon tillämplig sekretessbestämmelse. Tingsrätten hemligstämplade därför de aktbilagor vari svarandens namn och adress framgick.

En myndighets åtgärd att hemligstämpla en handling innebär dock inte något bindande avgörande av sekretessfrågan. En handling med hemligstämpel kan mycket väl vara. JO1 noggrann sekretessprövning för det fall att fråga om utlämnande av. Vad gäller det faktum att tingsrätten i domshuvudet inte angav svarandens namn och adress kan konstateras att enligt 17 kap 7 § första stycket andra punkten rättegångsbalken skall parterna anges.

Tingsrätten fann att detta tillgodosågs genom att svaranden identifierades med personnumret. Någon uttrycklig bestämmelse om att en parts namn eller adress måste anges om parten på annat sätt kan identifieras kunde tingsrätten vid domstillfället inte finna.

Riktigheten av detta övervägande kan dock ifrågasättas. Beträffande handläggningen av målet och vilka överväganden som gjordes i de avseenden som tagits upp i JO: Någon annan information om vad denna upp- gift innebar och varifrån den kommit synes dock inte ha lämnats i samband med att målet överlämnades från kronofogdemyndigheten till tingsrätten. Som underlag för tingsrättens fortsatta handläggning av målet borde därför tingsrätten ha tagit reda på vad som låg till grund för uppgiften att svarandens personuppgifter var skyddade.

Det kan antas att bakgrunden till anteckningen var den att svarandens samtliga personuppgifter var spärrade under den aktuella tiden se JO: Sek- retessmarkeringen i sig innebär alltså inte något beslut om att sekretess skall iakttas.

Därför borde tingsrätten lämpligen även ha kontaktat skatte- myndigheten för att efterhöra om svarandens personuppgifter omfattats av sekretess hos skattemyndigheten, dvs. Om det förhöll sig på det sättet gällde sekretessen enligt 12 kap 1 § sekretesslagen också hos tingsrätten. Av akten i målet framgår att svaranden undertecknat såväl sitt bestridande till krono- fogdemyndigheten som svaromålet med sitt namn och att hon i svaromålet och i ett kompletterande yttrande aktbil 17 och 20 även angett sin aktuella adress.

Enligt vad som framgår av akten har dessa uppgifter vidarebefordrats till käranden. Om dessa personuppgifter var sekretessbelagda kan det ifrågasättas om så borde ha skett.

En lämplig åtgärd hade kanske varit att kontakta svaranden och med henne ta upp frågan om sekretesskyddet. Enligt 17 kap 7 § rättegångsbalken skall dom i tvistemål avfattas skrift- ligen och i skilda avdelningar ange, såvitt nu är av intresse, parterna och deras ombud eller biträden och domslutet. Det torde inte finnas några närmare föreskrifter om vilka uppgifter om parterna som domen skall innehålla. Dessa före- skrifter upphörde att gälla vid utgången av september enligt för- ordningen Även om det alltså numera inte finns några detaljföreskrifter om vilka uppgifter om parterna som en tvistemålsdom skall innehålla måste enligt tingsrättens mening bestämmelsen i 17 kap 7 § rättegångsbalken tolkas så att.

JO1 svarande och en adress. Att som i domen i det aktuella målet som svarande. Om en parts personuppgifter är sekretessbelagda och sekretessen skall bestå när dom meddelas skall domstolen i domen förordna om det. De uppgifter som omfattas av sekretessförordnandet kan då t. Bestämmelsen innebär att det normalt inte gäller någon sekretess för t. För att en sådan uppgift skall få hemlighållas krävs att det finns någon särskild anledning till detta. Om det kan antas att utlämnande av uppgifter rörande en viss person innebär men för personen, exempelvis risk för förföljelse, kan skattemyndigheten i folkbokföringsregistret lägga in en markering för särskild sekretessprövning, s.

Sekretessmarkeringen innebär att särskild försiktighet bör iakttas vid bedömningen av om uppgifter om personen i fråga bör lämnas ut. Sekretessmarkering motsvarar det som gäller för den hemligstämpel som enligt 15 kap. Sekretess enligt 7 kap. För uppgifter som lämnas till en domstol kan emellertid sekretessen överföras enligt 12 kap.

Erhåller domstol i sin rättskipande eller rätts- vårdande verksamhet från domstol eller annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos domstolen s.

Av samma lagrum framgår att överföring av sekretess inte äger rum om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande domstolen. Att vissa uppgifter hos en domstol eller annan myndighet är sekretess- belagda innebär inte automatiskt att sekretessen gäller gentemot en part, se 14 kap.

Regler om vilka uppgifter en tvistemålsdom skall innehålla finns i 17 kap. Där föreskrivs att en dom skall avfattas skriftligen och. När det gäller brottmålsdomar har Domstolsverket utfärdat före-. Enligt föreskrifterna skall bl. Syftet med att ange parterna i domen är naturligtvis att dessa skall kunna identifieras så att domen kan verkställas. När det inte föreligger sekretess beträffande några personuppgifter är det således en lämplighetsfråga vilka av dessa uppgifter som skall anges i domen.

Som framgår av det sagda har tingsrättens hantering av svarandens person- uppgifter varit behäftad med brister. I samband med en inspektion vid Köpings tingsrätt den 5 och 6 maj framkom följande vid granskning av akten i mål T — — —. I en ansökan om stämning som inkom till tingsrätten den 22 augusti yrkade L. Till stämnings- ansökan fanns fogad bl. I den särskilda skrivelsen till tingsrätten upplyste L. Av brevet från skatte- myndigheten ställt till L.

Vi fick en beställning på personbevis för äktenskapsmål från Din advokat. Eftersom jag inte fick tag på Dig på telefon, skickar jag personbeviset till Dig f v b till advokaten. Jag vill samtidigt informera om att skattemyndig- hetens spärrmarkering inte automatiskt förs över till tingsrätter. Hand- läggning av Din skilsmässa i tingsrätten är offentlig — om Du inte själv ber om spärrmarkering där. Bostads- adressen var densamma för dem båda, nämligen A. Uppgift om hennes personnummer saknades emellertid.

Sedan stämning utfärdats på K. JO1 beslutade tingsrätten den 8 april att äktenskapsskillnaden skulle föregås. Av protokollet framgick L. Efter lagstadgad betänketid yrkade L. Advokaten uppgav därvid på nytt att L. Av ett bifogat personbevis framgick att L. Genom en dom den 3 oktober dömde tingsrätten till äktenskaps- skillnad mellan parterna.

I domshuvudet angavs såvitt avsåg L. I samband med JO: Ärendet remitterades till Köpings tingsrätt för upplysningar över på vilket sätt L.

Jfr tingsrättens aktbilaga 2 och 9 kap. Köpings tingsrätt lagmannen Urban Sandén inkom med ett yttrande i vilket hänvisades till ett bifogat yttrande från rådmannen Catharina Sars. I ansökan fanns inte L. Samtidigt med ansökan ingavs en skrivelse från ombudet, ab 2, vari angavs att L.

Med ansökan följde även kopia av en skrivelse från skattemyndigheten till L. Samtidigt med ansökan ingavs personbevis, ab 4, och ansökan om allmän rättshjälp, ab 5. Enligt personbeviset hade L. Även i ansökan om allmän rättshjälp uppgavs L. Hennes personnummer hade strukits över. Av ansökan framgick att ärendet påbörjats den 29 maj På personbeviset var samma adress, — — — , antecknad på båda parter.

Samma adress fanns angiven för L. Dessa upp- gifter, sammanställda med vad som i ansökan uppgivits om sekretesskyddade personuppgifter, uppfattade jag som att - - - var den adress där parterna bott tillsammans och att L. I samband med att beslut om betänketid skulle skrivas bad jag rotelsekreteraren ringa skatte- myndigheten för att kontrollera om L.

Jag nämnde därvid att hon då lämpligen kunde kontakta Gudrun Moe på skattemyndigheten, som var den som skrivit till L. Jag fick besked från rotelsekreteraren att L. Av den anledningen uppgavs L. I samband med begäran om yttrande från JO har rotelsekreteraren uppgivit att hon inte kontaktade skattemyndigheten per telefon utan hämtade upp- gifterna angående L. Av personbeviset framgick att L. I domen angavs, liksom i betänketidsbeslutet, L. Hemligstämpel sattes på personbeviset.

Inför domsskrivningen kontaktades skattemyndigheten per telefon med förfrågan om L. Skattemyndigheten uppgav att hon hade samma person- nummer som tidigare se dagboksbladet. I samband med målets avslutande lades båda personbevisen i ett kuvert. I detta lades även beslutet om betänketid.

Tanken med detta var att göra det enklare vid en begäran om utlämnande av handlingar i målet eftersom man då snabbt skulle kunna se att personnumret inte sekretessbelagts.

På kuvertet sattes en hemligstämpel. Någon avsikt att därmed hemligstämpla betänke- tidsbeslutet har naturligtvis inte förelegat.

Hemligstämpeln på personbevisen innehöll inte uppgift om tillämplig bestämmelse i sekretesslagen, 9 kap 15 §, vilket den borde ha gjort 15 kap 3 § sekretesslagen.

Åtgärden att hemligstämpla en handling innebär inte något bindande avgörande av sekretessfrågan utan är endast en påminnelse om behovet av en noggrann sekretessprövning för det fall att fråga om utlämnande av handlingen, eller uppgift därur, uppkommer. Det är domstolen som avgör i vilken utsträckning det finns anledning att hemligstämpla en handling. Någon begäran om utlämnande av handling har inte framställts i målet. När det gäller handläggningen av det aktuella målet och de åtgärder som vidtagits av rotelinnehavaren, rådmannen Catharina Sars, såvitt gäller de frågor som remissen avser hänvisar tingsrätten till hennes bifogade yttrande.

Enligt 9 kap 15 § sekretesslagen Sars anfört i sitt yttrande, ha utgått från att begäran om sekretess i tingsrätten. När målet ropades på uppgav kammaråklagaren Britt-Louise Viklund. I denna inlaga gjordes gällande bl. Han frågade vidare Britt-Louise Viklund. Hon förklarade då att det inte hade funnits tid att färdigställa några. Britt-Louise Viklund invände att det inte fanns tid att. JO1 Johan Östling har förklarat att han inte kan utesluta att han sagt så.

Bengt Lejefors, Britt-Louise Viklund och Margareta Wetterström har omvittnat att stämningen i rättssalen blev irriterad, dock utan att någon höjde rösten. Johan Östling har uppgett att det var fråga om en kort diskussion med bara klara konstateranden. Enligt hans uppfattning var stämningen inte irriterad. Britt-Louise Viklund har vidare berättat att hon för Johan Östling uppgav att hon skulle ta fram det begärda materialet om chefsåklagaren beordrade henne att göra detta.

Enligt Johan Östling är det möjligt att detta bidrog till hans beslut att skjuta upp förhandlingen, eftersom han skulle börja en annan förhandling en halvtimme senare och det i detta skede inte fanns tid att ta kontakt med chefsåklagaren per telefon.

Detta var emellertid inte någonting som han delgav parterna. Johan Östling beslutade härefter att skjuta upp förhandlingen till kl. Johan Östling har i denna del uppgett att han fick den uppfattningen att försvararen nickade bifall eller i varje fall inte hade någon invändning, medan åklagaren däremot uppgav att utredningsmannen kanske skulle få svårt att medverka då.

Johan Östlings påstående vad gäller försvararens handlande vinner stöd av vad Margareta Wetterström har uppgett. Johan Östling har uppgett att han, efter att ha avkunnat sitt beslut att skjuta upp förhandlingen, sade att det var tveksamt om häktningsframställningen kunde bifallas om det då inte fanns några handlingar. Bengt Lejefors och Britt-Louise Viklund har beskrivit uttalandet något annorlunda såtillvida att Johan Östling enligt deras mening skulle ha sagt att om det då inte fanns några handlingar så fanns det risk för att F.

Britt-Louise Viklund uppfattade Johan Östlings uttalande som en stark varning att det fanns risk för att F. I övrigt har framkommit att det vid tingsrätten är ytterst ovanligt att det saknas häktningspromemoria och att detta gäller även i de s. Johan Östling har uppgett att han aldrig tidigare hade varit med om att åklagaren inte hade gett in skriftligt material inför en häktningsförhandling. Han har tillagt att domstolssekreterarna är irriterade över att åklagarna allt oftare ringer och gör muntliga häktnings- framställningar, vilka medför merarbete för dem, samt att det inom tings- rätten har uttalats att tingsrätten inte skall vara en skrivbyrå åt åklagarna.

Det kan inledningsvis konstateras att de redogörelser som har lämnats under förhören i allt väsentligt är samstämmiga och att divergerande uppgifter har lämnats endast rörande detaljer som är utan betydelse för den nu aktuella bedömningen. Med anledning av innehållet i den misstanke om tjänstefel som har delgetts Johan Östling har han invänt att han aldrig påbörjade den förhandling som var utsatt till kl.

Bestämmelser om häktningsförhandlingar finns i 24 kap. I 13 § föreskrivs att rätten, när en häktningsframställning har gjorts, utan dröjsmål skall hålla förhandling i häktningsfrågan. Föreskrifter om förhandlingens gång och om meddelande av beslut i häktningsfrågan finns i 14—16 §§. Inget av dessa lagrum ger emellertid besked om när en häktnings- förhandling skall anses påbörjad.

När det gäller handläggningen vid huvud- förhandling i brottmål anges i 46 kap. Det är naturligt att anlägga motsvarande betraktelse- sätt beträffande frågan när en häktningsförhandling skall anses påbörjad. Eftersom åklagaren aldrig fick tillfälle att framställa häktningsyrkandet, godtar jag därför Johan Östlings invändning att han inte hade påbörjat häktningsförhandlingen när frågan om häktningspromemorian fördes på tal.

Det kan således konstateras att det genom utredningen är klarlagt att Johan Östling sköt upp den till kl. Utredningen visar att anledningen till att Johan Östling sköt upp häktnings- förhandlingen var att det inte fanns någon häktningspromemoria eller annat skriftligt utredningsmaterial tillgängligt för rätten. Sedan den 12 april föreligger emellertid inte någon i lag fastlagd skyldighet för åklagaren att i samband med häktningsframställningen överlämna en häktningspromemoria till rätten.

Anledningen till slopandet av detta krav var de snäva tidsfrister som föreslogs gälla i fråga om prövningen av häktningsfrågan. Föredragande departementschefen framhöll emellertid prop. Departementschefen påpekade vidare att många gånger åtminstone en anmälan om brottet och ett protokoll över anhållningsförhöret hade upprättats före häktningsförhandlingen jfr Fitger, Rättegångsbalken I, del 2, s. Någon i lag fastlagd skyldighet för åklagaren att inge en häktnings- promemoria eller annat skriftligt material till rätten förelåg således inte vid det aktuella tillfället.

Johan Östling har emellertid hävdat att gällande rätt medger att rätten kräver att åklagaren lämnar in handlingar oavsett om detta står i lag eller inte. Han har vidare framhållit att det är angeläget att det inte uppkommer några missförstånd eller missuppfattningar vid prövningen av en.

Det finns inte heller några rättsfall eller uttalanden. JO1 rikta allvarlig kritik mot honom med anledning av hans handläggning av. I protokollet som fördes vid inspektionen antecknades i denna del bl. I en skrivelse den 12 februari — — — från polisintendenten Gunnar Månsson till chefsåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Uppsala sägs bl. Enligt skrivelsen skulle vad däri upptagits tillämpas från och med den 12 februari Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren anmodades att inkomma med yttrande över den aktuella frågan.

Rikspolisstyrelsen rikspolischefen Sten Heckscher anförde i remissvaret följande. Vem som är behörig att lägga ned en förundersökning anges inte närmare i rättegångsbalken RB , på annat sätt än att nedläggning enligt 23 kap.

En naturlig slutsats av detta skulle kunna vara att den som leder en förundersökning normalt sett också är behörig att —. Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren har, utifrån bestämmelserna i 23 kap. Se Rikspolis- styrelsens allmänna råd angående förundersökningsledning i brottmål FAP Rikspolisstyrelsen har därefter år i föreskrifter och allmänna råd för anmälningsrutinen angivit vilka beslutsmotiveringar som skall användas vid nedläggningsbeslut FAP , blad Rikspolisstyrelsen ansåg alltså redan år , enligt vad som framgår av föreskriften, att en polis- myndighet kan lägga ned förundersökning på denna grund.

Innan före- skriften beslutades ägde för övrigt samråd rum med Riksåklagaren, som inte hade någon invändning däremot. JO1 hänvisning till s. Departementschefen uttalar där att det inte finns anledning för lagstiftaren att ingripa i frågan om fördelningen av beslutskompetensen mellan polis och åklagare när det gäller nedläggning av förundersökningar när det inte längre finns anledning att fullfölja under- sökningen.

Någon antydan om att polisens beslutskompetens borde vara begränsad till vissa nedläggningsgrunder finns inte där, fortfarande bortsett från de särskilda fall som avses i 23 kap. Om det angivna förfarandet alltså inte kan sägas vara formellt felaktigt, bör den frågan ställas om det kan finnas några andra invändningar mot att polisen har befogenhet att lägga ned förundersökningar på den grunden att brott inte kan styrkas.

Styrelsen har för sin del svårt att se några sådana. Det nu anförda skall även ses mot bakgrund av att polisen är förunder- sökningsledare bara i ärenden av enkel beskaffenhet. Den angivna ordningen synes inte heller inge några betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Rikspolisstyrelsen vill även påpeka att inte minst det alltmer uttalade kravet på att resurserna skall utnyttjas så effektivt som möjligt i brotts- bekämpningen med styrka talar för att polisen bör kunna lägga ned en för- undersökning även i nu aktuella fall.

Regeringen beslutade i september att åklagar- och polisväsendena gemensamt skall utveckla former för arbetet med prioriteringar i den brotts- utredande verksamheten. Som en följd av detta har Riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp, bestående av företrädare för åklagarväsendet och polisen.

En av gruppens uppgifter är att överväga formerna för beslut att lägga ned förundersökning i de fall polisen är för- undersökningsledare.

I det arbetet kommer styrelsen att hävda den upp- fattning som framgår av detta yttrande. Uppdraget skall redovisas den 1 april Bortsett från fall som avses i 4 a § om s. Om det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet skall utredningen enligt JO redovisas till åklagare för beslut i åtalsfrågan. Om man däremot inte har kommit så långt att någon blivit skäligen misstänkt får polismyndigheten som förunder- sökningsledare fatta beslut om nedläggning av förundersökningen.

Till det sagda bör läggas att Riksåklagaren för att få till stånd en större enhetlighet mellan olika beslutsformer föreskrivit att ett avskrivningsbeslut. JO1 underrättats om utredningen enligt bestämmelsen i 23 kap. I andra fall bör avskrivningsbeslut meddelas i form av ett beslut att lägga ned förundersökningen RÅC I: Tills vidare bör enligt min mening huvudregeln fortfarande vara den som kommer till uttryck i det angivna JO-uttalandet.

Prövningen av bevisningens styrka får i dessa fall anses innefatta sådana rättsliga överväganden som det åligger åklagare att göra jfr SOU Jag vill dock samtidigt tillägga att Riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att överväga frågor om förundersökningsprotokollet och dess utformning. I uppdraget ingår bl. Den aktuella frågan kommer således att övervägas i det sammanhanget. De grundläggande bestämmelserna om förundersökning finns i 23 kap.

I det följande lämnas en redogörelse för bl. Allmänna råd om ledningen av förundersökning i brottmål har sedan den 1 januari funnits i det av Riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen fastställda s. Den arbetsgrupp som Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren omnämner i remissvaren tillsattes i slutet av med syfte att överväga frågor om för- undersökningsprotokollet och dess utformning.

Enligt arbetsgruppens rapport, som sammanställdes under våren , var ett av de övergripande målen för uppdraget att överväga former för beslut om nedläggande av förundersökning i de fall där polisen är förundersökningsledare.

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen beslutade i december nya allmänna råd om ledningen av förundersökning i brottmål Riksåklagarens författningssamling, RÅFS En punkt om denna studie: Jess juli 28, svara mig och min partner har varit tillsammans i nästan två eskort kalmar år och det har varit nedförsbacke för en lång tid, jag använder hans gamla mobil, som min hade gått sönder och hans e-post-meddelanden som dyker upp på telefonen.

Chinatown design kort formellt godkändes av kommunfullmäktige den 9 november , se framtiden integritet av chinatown. Internationalcupid är förmodligen de mest skiftande dating hemsida på internet.

Medan de flesta stockholm real escort ryska dejting webbplatser är äkta, ett antal av dem är falska och deras så kallade medlemmar är inte riktigt heller. Hlws mitt namn är nkululeko dlamini frm duduza nigel jag letar socker momm whatsapp nmbr nd kll nmbr Med en växande lista av manliga bedragare, de flesta dejtingsajter stockholm real escort är att förbjuda massa e-post, försiktighetsåtgärder för att övervaka en sådan bluff språk.

Vi anställer endast en liten andel av alla de människor jag talar för, men vi måste berätta för alla om företaget. Wow jag tror att här är där stockholm real escort jag förklarar varför jag fortfarande är singel och du dont reed det du bara titta på mina bilder och antingen gillar mig eller inte.

Du börjar sorgeprocessen när du hör terminal diagnos. Jag är spontan och jag älskar naturen, titta på film, dansa och resa. Du är en vacker kvinna, är du inte uppfyller tillräckligt bra män. Statistik, studier och trådsidor. Ganska mycket varje kvinna som någonsin kom till mig hade escort gävleborg en skit generell profil. Den nya vänstern fokus på det sociala aktivister och deras inställning till organisationen, som är manliga eskorter övertygade om att de kan vara en källa för en bättre typ av social revolution.

Men som tiden gick upptäckte jag att hon var ofta ljuger för mig om vad hon gör och vem hon var med. Människor har kommit upp med jobba som prostituerad sinnrika sätt att avslå en begäran om naken bilder. Dessa resultat tyder på escort halland rocd symtom kan vara så handikappande som andra former av tvångssyndrom ocd. Jag har en bra känsla för humor escort service jönköping och kan skratta åt mig själv och få andra att skratta.

Singlar av kategorin ensamstående kvinnor lesbisk dating svart singlar ensamstående män christian singlar katolska singlar ensamstående föräldrar singlar träffa singlar i närheten singlar nära moskva: Han har redan träffat en ny flickvän som inte vet han är fortfarande gifta och inte bryr sig.

E serien ensam kvinna söker äldre man 30 för sex av callgirls sweden de största get-together enstaka proffs i manila. En antydan om att din vistelse kan vara långvariga eller återkommande kommer att gå långt i hennes ögon att du kan vara en möjlig datering manliga eskorter alternativ. Letar du efter någon att visa mig runt och intressanta kvällsaktiviteter.

Skillnaden är att i en bar kan du träffa nya människor spontant och du kan ta med dig dina vänner. Thu rsday 15 mar kvinnor: Mer om marina escort girl net från dnepropetrovsk. Web service kontrakt, specifikation och matchmaking flitigt och väl organiserat forum finns för visning utan att ens registrera dig.

Intresserad av att bli bekant med en ensam kvinna att umgås med och se vad som händer. Varje flicka som jag skrev några riktigt attraktiva några genomsnitt sade samma sak.

Hellotalk är en app android och ios , som du kan använda för att hitta språk partners. Teensay är en gratis tonåring chattrum där du kan spela spel, diskutera aktuella händelser eller ämnen och dela bryta underhållning nyheter. Decennier av nationella och lokala undersökningar har visat att homosexuella arbetstagare rapport omfattande jobb bias.

All kommunikation, anpassad utveckling, konfliktlösning sköts av en specialist, som garanterar snabbare tider och minimal friktion. Jag tror att din ilska är verkligen ett resultat av att du vill ha vad de icke-vita kvinnan har. Du nyligen fick reda på att du är gravid, men har du bestämt dig för att läsa mer.

Samtidigt som det är den största privatägda dating företag i usa, nu har de internationella satellit-kontor i vancouver, toronto, stockholm, jakarta, shmale escort hong kong och london. De måste förstå att de flesta relationer escort linkoping utvecklas från vänskap och gemensamma intressen. Men istället för att bli arg om avslag eller låtsas att de två aldrig anna escort stockholm hade träffat, den killen bestämde sig för att göra något annorlunda.

Som vet vad man ska skriva här ok, jag har en knäpp s. Icke skrev i riga horor att han bestämde sig inte för att besöka sin dotter och hade sett henne en enda gång, på begäran av shaw. George weah att bli president i liberia som ex-chelsea och milan fotbollsspelare vinner valet. The times of india toi är en indisk engelskspråkig dagstidning som ägs av times group. Eventuella lagstadgade anna escort stockholm rättigheter som du har som konsument påverkas inte. Dessa är de uppenbara skulder, men det finns fler hinder för få män vet om.

Det är uppenbarligen bättre sätt att träffa anna escort stockholm någon, jag träffade min man på jobbet, men detta är det enklaste, säker eld sätt att träffa din man.

Ofta nykonstruktioner hålla dem på toppen av senaste trender kommunikation och medlemmens behov. Jag söker en kvinna som gillar sex och är under kg.

Hon berättade att de skulle gifta i två år och sedan skulle hon bli en sahm. Objekt tas bort från önskelistan. Ensamstående kvinnor kallas ibland escort i värmland bachelorettes, särskilt i festliga sammanhang som i amerikansk engelska, men den historiska sikt är ogift.

Jag har kort shemale escort in stockholm brunt hår, bruna ögon och en mycket ljus hy. Du ger det en bild eller bild-url och det säger du om det finns liknande bilder på nätet. Denna metod är i första hand tillämpas för att projektilen poäng och keramiska kärl.

Chris befogenheter, en populär online-personlighet känd för sin provokativa sociala experiment på youtube, hjälpt oss att sthlm trans eskort lära oss hur vårdslös vissa kvinnor kan vara.

Design experter justera en mall och integrera det i din webbplats eller hantverk design från grunden som skriker professionell. Att engagera sig i någon typ av sexuell aktivitet.

...

KNULLA VARBERG HOMOSEXUELL WANDA ESCORT STOCKHOLM

Escort homo pojkar lithuania sex i gävle

I förarbetena till lagen om fingerade personuppgifter uttalas bl. Syftet härmed är att minska problemen för borgenärer och myndigheter m. Att en person använder fingerade personuppgifter innebär alltså inte att det enbart är Rikspolisstyrelsen som kan få ta del av de sekretessbelagda uppgifterna beträffande personen i fråga. Om en myndighet eller en enskild begär att få ta del av sådana uppgifter skall myndigheten i varje enskilt fall göra en prövning om det föreligger hinder härför på grund av en bestämmelse om sekretess.

Av bestämmelsen i 14 kap. Enligt 2 § delgivningslagen Käranden skall visserligen i stämningsansökan ange bl. Med hänsyn till att det för K. Tingsrätten borde således hos t. Rikspolisstyrelsen ha begärt att få del av J. Sekretess för adressuppgiften hade gällt även i tingsrätten till följd av 12 kap. Det kan anmärkas att ett sådant sekretesskydd numera följer direkt av 7 kap.

I samband med en inspektion vid Köpings tingsrätt den 5 och 6 maj framkom följande vid granskningen av akten i mål — — —. Vidare yrkades att en god man skulle förordnas för tillvaratagande av A. I stämningsansökan anfördes bl. Denne var sjöman och arbetade på ett fartyg, Meandra, som anlöpte Köpings hamn fram till våren Fartyget lär ha sålts och M.

Denne har tillskrivits från socialförvaltningen i Köping men har inte låtit sig avhöras. Han har tillskrivits under rederiets adress. Socialförvaltningens brev avsändes den 16 februari Till stämningsansökan fanns fogat ett protokoll avseende utredning för fastställande av faderskap upprättat av Köpings kommuns socialnämnd den 4 november Av protokollet framgår bl. Till stämningsansökan fanns också fogad en skrivelse upprättad av Majbritt Jansson den 16 februari och ställd till A.

Av denna framgick följande. Om Du anser Dig vara far kan Du hos Din ambassad underteckna faderskapsbekräftelsen i tre exemplar och få Din namnteckning bevittnad.

Medsänder också ett frågeformulär ang. Dina ekonomiska förhållanden som Du också kan få hjälp att fylla i hos Din ambassad. Om Du inte är beredd att underteckna faderskapsbekräftelsen sänd då protokollet med Dina uppgifter tillbaka med angivande av Dina skäl till att Du inte vill bekräfta faderskapet.

Ärendet måste då lämnas till advokat för rättslig prövning och för blodprovstagning. Emotser handlingarna åter före den 28 februari Tingsrätten konstaterade i ett beslut den 6 september att A. Samma dag utfärdades stämning på A. I svaromålet, som inkom till tingsrätten i november , anförde den gode mannen — utan att ange vilka efterforskningsåtgärder han hade vidtagit.

Han uppgav att han med anledning av detta varken kunde medge eller bestrida det yrkande som hade framställts. Tingsrätten kallade därefter Matilda A. Vid förhandlingen ingavs tre fotografier av A. I protokollet från förberedelsen antecknades bl. Käranden yrkar att tingsrätten måtte förklara att A. Den gode mannen förklarar att yrkandet varken kan medges eller bestridas. Det finns emellertid inte någon anledning att betvivla M.

Käranden anger och utvecklar grunden till käromålet enligt stämnings- ansökan aktbil. Under perioden till den 27 mars besökte A. Under våren — — — hade de intimt umgänge. Den 27 mars var senaste gången M. Han har jobbat som sjöman i ca 12 år och är enligt sitt ID-kort född den 25 december Med parternas samtycke företas målet till huvudförhandling i förenklad form. Förhandlingen, som pågått kl. Genom en dom samma dag förklarade tingsrätten A. Hennes dotter Matilda A. Det har därvid också lätt kunnat konstateras att barnet företett likheter med A.

Uppgifterna vinner dessutom stöd av fotografier och ett åberopat brev samt annan utredning. Tingsrätten finner därför att det är utrett att A. Tingsrätten finner också med hänsyn till samtliga omständigheter att det är sannolikt att barnet har avlats av honom.

Tingsrätten förordnade med stöd av denna bestämmelse en god man för svaranden i mål — — — med motiveringen att svaranden fick antas sakna känt hemvist och att det inte kunde klarläggas var han uppehöll sig. Vilka åtgärder vidtog tingsrätten innan beslutet fattades för att få klarlagt att svaranden befann sig på okänd ort?

Tillfrågades den gode mannen någon gång under handläggningen om vilka efterforskningsåtgärder han hade vidtagit? Vilka åtgärder vidtog tingsrätten med anledning av de uppgifter om svarandens hemort som käranden lämnade under förberedelsen? Tingsrätten skulle vidare yttra sig och redovisa sin bedömning av det som kommit fram. Köpings tingsrätt lagmannen Urban Sandén inkom med ett yttrande i vilket hänvisades till ett bifogat yttrande från rådmannen Ove Svensson.

Jag kan inte erinra mig att jag vidtog några andra åtgärder än att jag med ledning av de upplysningar som fanns i handlingarna om att svaranden hade tjänstgjort som sjöman på ett fartyg som fram till våren anlöpt Köpings hamn kontinuerligt men som sedan sålts av rederiet där han var anställd, att. JO1 i olika mål med de advokater som ofta uppträder vid tingsrätten. Nyligen tillfrågad därom har advokaten Jonas Wiklund uppgivit att även han tillskrev svaranden under rederiets adress i Holland, till vilken adress han även skickade domen.

Jag bedömde inte uppgiften om att svaranden hade återvänt till Indonesien och att han kom från ön Ambon som tillräckliga för att det skulle vara meningsfullt att igångsätta efterforskningar och för att det skulle finnas anledning att ändra den tidigare bedömningen att han vistades på okänd ort. Till detta bidrog säkert konstaterandet att svaranden varit noga med att det i Holland poststämplade brevet inte ange någon adress. Några åtgärder vidtogs därför inte.

Såvitt gäller de åtgärder som vidtagits i målet av rotelinnehavaren, råd- mannen Ove Svensson, i de avseenden som remissen omfattar hänvisar tingsrätten till bifogat yttrande av denne. Som framgår av Ove Svenssons yttrande vidtog tingsrätten inte någon åtgärd för att få klarlagt att svaranden i målet befann sig på okänd ort, utan beslutet om att förordna god man fattades enbart med ledning av de uppgifter som fanns i handlingarna i målet.

Det kan ifrågasättas om inte tingsrätten, med ledning av de uppgifter som fanns om svaranden, borde ha vidtagit ytterligare åtgärder för att få kompletterande upplysningar om svaranden jfr NJA s och om möjligt få klarhet i huruvida denne befann sig på okänd ort. Närmast till hands hade kanske varit att även tingsrätten försökte. Möjligen skulle även en kontakt med Utrikesdepartementets rättsavdelning kunna ha gett underlag för ytterligare efterforskningar.

Mot bakgrund av de upplysningar som fanns om svaranden, och då ytterligare rimliga efterforskningar med hänsyn till omständigheterna sannolikt inte hade gett något resultat, anser sig dock tingsrätten inte vilja ifrågasätta att det fanns förutsättningar för att på det befintliga underlaget förordna en god man för svaranden.

Enligt vad Ove Svensson anfört i sitt yttrande är det möjligt att den gode mannen under handläggningen tillfrågades om vilka efterforskningsåtgärder denne vidtagit. Mot bakgrund av bestämmelsen i 20 kap 2 § 3 st föräldra- balken, enligt vilken en god man skall samråda med den för vilken han har förordnats i den mån det kan ske, borde tingsrätten under handläggningen av målet ha tagit kontakt med den gode mannen, och givetvis skulle vad som därvid framkommit ha dokumenterats i akten.

Som Ove Svensson vidare anfört vidtog inte tingsrätten någon åtgärd med anledning av de uppgifter om svarandens hemort som käranden lämnade under förberedelsen i målet. Även härvidlag kan det kanske ifrågasättas om inte tingsrätten exempelvis genom en kontakt med Utrikesdepartementets rättsavdelning borde ha undersökt möjligheterna att få tillgång till ytterligare uppgifter om svaranden.

Men med hänsyn till vad Ove Svensson anfört anser tingsrätten att det enbart på grund av den nya uppgiften om eventuell hemort för svaranden i Indonesien inte fanns anledning till ett ändrat ställnings- tagande när det gäller frågan om svaranden skulle anses vistas på okänd ort.

I mål av nu aktuellt slag skall en god man förordnas för en svarande bl. JO1 eller ärendet handläggs som ombesörjer delgivning. Om svaranden saknar känd adress skall uppgift lämnas om den utredning som gjorts för att fastställa detta 33 kap. Däremot kan rätten avvisa kärandens talan om uppgifterna om svaranden är sådana att denne inte på ett tillfredsställande sätt kan identifieras se NJA s.

Rätten kan i indispositiva mål inte heller avvisa stämningsansökan på den grunden att käranden inte antar ett erbjudande att själv ombesörja delgivningen 33 kap. I stämningsansökan fanns uppgifter om det fartyg på vilket svaranden hade tjänstgjort och adressen till det rederi där denne var eller hade varit anställd. En naturlig åtgärd hade därför varit att tingsrätten hade försökt få till stånd delgivning med svaranden via rederiet.

Som tingsrätten anfört i sitt yttrande hade den även kunnat vända sig till Utrikesdepartementet för upplysningar se kungörelsen [ Det kan noteras att det brev som socialförvaltningen hade skickat till svaranden under rederiets adress var skrivet på svenska och att det inte förelåg någon utredning om huruvida svaranden behärskade svenska språket.

Det förhållandet att svaranden inte hört av sig kan därför inte tas till intäkt för att han inte hade nåtts av brevet. Eftersom tingsrätten inte vidtog några åtgärder för att delge svaranden eller eftersöka dennes adress var tingsrättens underlag för beslutet att förordna god man enligt 20 kap. Tingsrättens hand- läggning i denna del är därför inte invändningsfri. Jag finner emellertid inte anledning att vidta någon ytterligare åtgärd i saken. Vad som i övrigt framkommit föranleder ingen ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

En tingsrätts hantering av s. I samband med en inspektion vid Köpings tingsrätt den 5 och 6 maj framkom följande vid granskningen av akten i mål FT — — —. Enligt ett delgivningskvitto delgavs. Svaranden kom den 27 augusti in med ett bestridande. Handlingarna inkom till tingsrätten den 9 oktober På beslutet om överlämnande aktbil.

Tingsrätten utfärdade därefter den 17 oktober föreläggande för svaranden att komma in med svaromål vid äventyr av tredskodom aktbil. I föreläggandet angavs svarandens namn och adress. Svaranden kom den 6 november in med svaromål och angav där bl.

Svaranden bifogade därvid ett brev från föreningen som innehöll uppgift om bl. Tingsrätten förelade svaranden att klargöra sin inställning till käromålet, varefter detta medgavs aktbil. Både föreläggandet och medgivandet innehöll uppgift om svarandens namn och den senaste adressen.

Sedan föreningen hade yrkat bifall till sin talan, meddelade tingsrätten den 15 december en dom med följande innehåll. Ett angivet personnummer skall ersätta Trafikförsäkringsföreningen dels för inkassokostnader med — — — kr, dels för rättegångskostnader med. Köpings tingsrätt lagmannen Urban Sandén inkom med ett yttrande i vilket hänvisades till ett bilagt yttrande från tingsfiskalen Marisa Gilli.

Bland de handlingar som bifogades beslutet om överlämnande återfanns ett delgivningskvitto undertecknat av svaranden. Namnunderskriften saknade dock namnförtydligande och var otydbar.

Vidare hade svaranden undertecknat sitt bestridande med sitt namn. Där fanns svarandens namn och adress nedtecknad för hand.

Tingsrätten utgick från att någon tjänsteman på kronofogdemyndigheten hade lämnat denna notering för att underlätta tingsrättens hantering av målet. Vid den skriftväxling som följde under tingsrättens handläggning av målet uppgav svaranden sin nya adress samt undertecknade skrifterna med sitt namn. Då målet avgjordes genom dom den 15 december fann tingsrätten att skäl för sekretess kunde föreligga vad avsåg svarandens namn och adress då det kunde antas att den enskilde kunde lida skada för det fall uppgifterna röjdes.

Detta behov av sekretess befanns kunna föreligga oaktat att svaranden själv vid skriftväxling uppgivit sitt namn och adress.

Tingsrätten saknade kännedom om orsaken till varför svarandens personuppgifter är skyddade och undertecknad kan inte längre påminna sig om någon kontroll i SPAR gjordes för att undersöka huruvida personuppgifterna verkligen var skydd- ade. Det är dock troligt att sådan kontroll gjordes. En förutsättning för att få hemligstämpla en allmän handling är att det kan antas att hinder mot utlämnande av uppgift i handlingen föreligger enligt någon tillämplig sekretessbestämmelse.

Tingsrätten hemligstämplade därför de aktbilagor vari svarandens namn och adress framgick. En myndighets åtgärd att hemligstämpla en handling innebär dock inte något bindande avgörande av sekretessfrågan. En handling med hemligstämpel kan mycket väl vara. JO1 noggrann sekretessprövning för det fall att fråga om utlämnande av.

Vad gäller det faktum att tingsrätten i domshuvudet inte angav svarandens namn och adress kan konstateras att enligt 17 kap 7 § första stycket andra punkten rättegångsbalken skall parterna anges. Tingsrätten fann att detta tillgodosågs genom att svaranden identifierades med personnumret. Någon uttrycklig bestämmelse om att en parts namn eller adress måste anges om parten på annat sätt kan identifieras kunde tingsrätten vid domstillfället inte finna.

Riktigheten av detta övervägande kan dock ifrågasättas. Beträffande handläggningen av målet och vilka överväganden som gjordes i de avseenden som tagits upp i JO: Någon annan information om vad denna upp- gift innebar och varifrån den kommit synes dock inte ha lämnats i samband med att målet överlämnades från kronofogdemyndigheten till tingsrätten.

Som underlag för tingsrättens fortsatta handläggning av målet borde därför tingsrätten ha tagit reda på vad som låg till grund för uppgiften att svarandens personuppgifter var skyddade. Det kan antas att bakgrunden till anteckningen var den att svarandens samtliga personuppgifter var spärrade under den aktuella tiden se JO: Sek- retessmarkeringen i sig innebär alltså inte något beslut om att sekretess skall iakttas.

Därför borde tingsrätten lämpligen även ha kontaktat skatte- myndigheten för att efterhöra om svarandens personuppgifter omfattats av sekretess hos skattemyndigheten, dvs. Om det förhöll sig på det sättet gällde sekretessen enligt 12 kap 1 § sekretesslagen också hos tingsrätten. Av akten i målet framgår att svaranden undertecknat såväl sitt bestridande till krono- fogdemyndigheten som svaromålet med sitt namn och att hon i svaromålet och i ett kompletterande yttrande aktbil 17 och 20 även angett sin aktuella adress.

Enligt vad som framgår av akten har dessa uppgifter vidarebefordrats till käranden. Om dessa personuppgifter var sekretessbelagda kan det ifrågasättas om så borde ha skett. En lämplig åtgärd hade kanske varit att kontakta svaranden och med henne ta upp frågan om sekretesskyddet.

Enligt 17 kap 7 § rättegångsbalken skall dom i tvistemål avfattas skrift- ligen och i skilda avdelningar ange, såvitt nu är av intresse, parterna och deras ombud eller biträden och domslutet. Det torde inte finnas några närmare föreskrifter om vilka uppgifter om parterna som domen skall innehålla. Dessa före- skrifter upphörde att gälla vid utgången av september enligt för- ordningen Även om det alltså numera inte finns några detaljföreskrifter om vilka uppgifter om parterna som en tvistemålsdom skall innehålla måste enligt tingsrättens mening bestämmelsen i 17 kap 7 § rättegångsbalken tolkas så att.

JO1 svarande och en adress. Att som i domen i det aktuella målet som svarande. Om en parts personuppgifter är sekretessbelagda och sekretessen skall bestå när dom meddelas skall domstolen i domen förordna om det. De uppgifter som omfattas av sekretessförordnandet kan då t.

Bestämmelsen innebär att det normalt inte gäller någon sekretess för t. För att en sådan uppgift skall få hemlighållas krävs att det finns någon särskild anledning till detta. Om det kan antas att utlämnande av uppgifter rörande en viss person innebär men för personen, exempelvis risk för förföljelse, kan skattemyndigheten i folkbokföringsregistret lägga in en markering för särskild sekretessprövning, s.

Sekretessmarkeringen innebär att särskild försiktighet bör iakttas vid bedömningen av om uppgifter om personen i fråga bör lämnas ut. Sekretessmarkering motsvarar det som gäller för den hemligstämpel som enligt 15 kap. Sekretess enligt 7 kap. För uppgifter som lämnas till en domstol kan emellertid sekretessen överföras enligt 12 kap. Erhåller domstol i sin rättskipande eller rätts- vårdande verksamhet från domstol eller annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos domstolen s.

Av samma lagrum framgår att överföring av sekretess inte äger rum om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande domstolen.

Att vissa uppgifter hos en domstol eller annan myndighet är sekretess- belagda innebär inte automatiskt att sekretessen gäller gentemot en part, se 14 kap. Regler om vilka uppgifter en tvistemålsdom skall innehålla finns i 17 kap. Där föreskrivs att en dom skall avfattas skriftligen och. När det gäller brottmålsdomar har Domstolsverket utfärdat före-.

Enligt föreskrifterna skall bl. Syftet med att ange parterna i domen är naturligtvis att dessa skall kunna identifieras så att domen kan verkställas. När det inte föreligger sekretess beträffande några personuppgifter är det således en lämplighetsfråga vilka av dessa uppgifter som skall anges i domen.

Som framgår av det sagda har tingsrättens hantering av svarandens person- uppgifter varit behäftad med brister. I samband med en inspektion vid Köpings tingsrätt den 5 och 6 maj framkom följande vid granskning av akten i mål T — — —. I en ansökan om stämning som inkom till tingsrätten den 22 augusti yrkade L. Till stämnings- ansökan fanns fogad bl.

I den särskilda skrivelsen till tingsrätten upplyste L. Av brevet från skatte- myndigheten ställt till L. Vi fick en beställning på personbevis för äktenskapsmål från Din advokat. Eftersom jag inte fick tag på Dig på telefon, skickar jag personbeviset till Dig f v b till advokaten. Jag vill samtidigt informera om att skattemyndig- hetens spärrmarkering inte automatiskt förs över till tingsrätter. Hand- läggning av Din skilsmässa i tingsrätten är offentlig — om Du inte själv ber om spärrmarkering där.

Bostads- adressen var densamma för dem båda, nämligen A. Uppgift om hennes personnummer saknades emellertid. Sedan stämning utfärdats på K. JO1 beslutade tingsrätten den 8 april att äktenskapsskillnaden skulle föregås.

Av protokollet framgick L. Efter lagstadgad betänketid yrkade L. Advokaten uppgav därvid på nytt att L. Av ett bifogat personbevis framgick att L. Genom en dom den 3 oktober dömde tingsrätten till äktenskaps- skillnad mellan parterna. I domshuvudet angavs såvitt avsåg L. I samband med JO: Ärendet remitterades till Köpings tingsrätt för upplysningar över på vilket sätt L.

Jfr tingsrättens aktbilaga 2 och 9 kap. Köpings tingsrätt lagmannen Urban Sandén inkom med ett yttrande i vilket hänvisades till ett bifogat yttrande från rådmannen Catharina Sars. I ansökan fanns inte L. Samtidigt med ansökan ingavs en skrivelse från ombudet, ab 2, vari angavs att L. Med ansökan följde även kopia av en skrivelse från skattemyndigheten till L. Samtidigt med ansökan ingavs personbevis, ab 4, och ansökan om allmän rättshjälp, ab 5. Enligt personbeviset hade L.

Även i ansökan om allmän rättshjälp uppgavs L. Hennes personnummer hade strukits över. Av ansökan framgick att ärendet påbörjats den 29 maj På personbeviset var samma adress, — — — , antecknad på båda parter. Samma adress fanns angiven för L. Dessa upp- gifter, sammanställda med vad som i ansökan uppgivits om sekretesskyddade personuppgifter, uppfattade jag som att - - - var den adress där parterna bott tillsammans och att L. I samband med att beslut om betänketid skulle skrivas bad jag rotelsekreteraren ringa skatte- myndigheten för att kontrollera om L.

Jag nämnde därvid att hon då lämpligen kunde kontakta Gudrun Moe på skattemyndigheten, som var den som skrivit till L. Jag fick besked från rotelsekreteraren att L. Av den anledningen uppgavs L. I samband med begäran om yttrande från JO har rotelsekreteraren uppgivit att hon inte kontaktade skattemyndigheten per telefon utan hämtade upp- gifterna angående L. Av personbeviset framgick att L.

I domen angavs, liksom i betänketidsbeslutet, L. Hemligstämpel sattes på personbeviset. Inför domsskrivningen kontaktades skattemyndigheten per telefon med förfrågan om L. Skattemyndigheten uppgav att hon hade samma person- nummer som tidigare se dagboksbladet. I samband med målets avslutande lades båda personbevisen i ett kuvert. I detta lades även beslutet om betänketid. Tanken med detta var att göra det enklare vid en begäran om utlämnande av handlingar i målet eftersom man då snabbt skulle kunna se att personnumret inte sekretessbelagts.

På kuvertet sattes en hemligstämpel. Någon avsikt att därmed hemligstämpla betänke- tidsbeslutet har naturligtvis inte förelegat. Hemligstämpeln på personbevisen innehöll inte uppgift om tillämplig bestämmelse i sekretesslagen, 9 kap 15 §, vilket den borde ha gjort 15 kap 3 § sekretesslagen.

Åtgärden att hemligstämpla en handling innebär inte något bindande avgörande av sekretessfrågan utan är endast en påminnelse om behovet av en noggrann sekretessprövning för det fall att fråga om utlämnande av handlingen, eller uppgift därur, uppkommer.

Det är domstolen som avgör i vilken utsträckning det finns anledning att hemligstämpla en handling. Någon begäran om utlämnande av handling har inte framställts i målet.

När det gäller handläggningen av det aktuella målet och de åtgärder som vidtagits av rotelinnehavaren, rådmannen Catharina Sars, såvitt gäller de frågor som remissen avser hänvisar tingsrätten till hennes bifogade yttrande. Enligt 9 kap 15 § sekretesslagen Sars anfört i sitt yttrande, ha utgått från att begäran om sekretess i tingsrätten.

När målet ropades på uppgav kammaråklagaren Britt-Louise Viklund. I denna inlaga gjordes gällande bl. Han frågade vidare Britt-Louise Viklund. Hon förklarade då att det inte hade funnits tid att färdigställa några. Britt-Louise Viklund invände att det inte fanns tid att.

JO1 Johan Östling har förklarat att han inte kan utesluta att han sagt så. Bengt Lejefors, Britt-Louise Viklund och Margareta Wetterström har omvittnat att stämningen i rättssalen blev irriterad, dock utan att någon höjde rösten. Johan Östling har uppgett att det var fråga om en kort diskussion med bara klara konstateranden. Enligt hans uppfattning var stämningen inte irriterad. Britt-Louise Viklund har vidare berättat att hon för Johan Östling uppgav att hon skulle ta fram det begärda materialet om chefsåklagaren beordrade henne att göra detta.

Enligt Johan Östling är det möjligt att detta bidrog till hans beslut att skjuta upp förhandlingen, eftersom han skulle börja en annan förhandling en halvtimme senare och det i detta skede inte fanns tid att ta kontakt med chefsåklagaren per telefon. Detta var emellertid inte någonting som han delgav parterna. Johan Östling beslutade härefter att skjuta upp förhandlingen till kl. Johan Östling har i denna del uppgett att han fick den uppfattningen att försvararen nickade bifall eller i varje fall inte hade någon invändning, medan åklagaren däremot uppgav att utredningsmannen kanske skulle få svårt att medverka då.

Johan Östlings påstående vad gäller försvararens handlande vinner stöd av vad Margareta Wetterström har uppgett. Johan Östling har uppgett att han, efter att ha avkunnat sitt beslut att skjuta upp förhandlingen, sade att det var tveksamt om häktningsframställningen kunde bifallas om det då inte fanns några handlingar. Bengt Lejefors och Britt-Louise Viklund har beskrivit uttalandet något annorlunda såtillvida att Johan Östling enligt deras mening skulle ha sagt att om det då inte fanns några handlingar så fanns det risk för att F.

Britt-Louise Viklund uppfattade Johan Östlings uttalande som en stark varning att det fanns risk för att F. I övrigt har framkommit att det vid tingsrätten är ytterst ovanligt att det saknas häktningspromemoria och att detta gäller även i de s. Johan Östling har uppgett att han aldrig tidigare hade varit med om att åklagaren inte hade gett in skriftligt material inför en häktningsförhandling.

Han har tillagt att domstolssekreterarna är irriterade över att åklagarna allt oftare ringer och gör muntliga häktnings- framställningar, vilka medför merarbete för dem, samt att det inom tings- rätten har uttalats att tingsrätten inte skall vara en skrivbyrå åt åklagarna. Det kan inledningsvis konstateras att de redogörelser som har lämnats under förhören i allt väsentligt är samstämmiga och att divergerande uppgifter har lämnats endast rörande detaljer som är utan betydelse för den nu aktuella bedömningen.

Med anledning av innehållet i den misstanke om tjänstefel som har delgetts Johan Östling har han invänt att han aldrig påbörjade den förhandling som var utsatt till kl. Bestämmelser om häktningsförhandlingar finns i 24 kap. I 13 § föreskrivs att rätten, när en häktningsframställning har gjorts, utan dröjsmål skall hålla förhandling i häktningsfrågan.

Föreskrifter om förhandlingens gång och om meddelande av beslut i häktningsfrågan finns i 14—16 §§. Inget av dessa lagrum ger emellertid besked om när en häktnings- förhandling skall anses påbörjad. När det gäller handläggningen vid huvud- förhandling i brottmål anges i 46 kap. Det är naturligt att anlägga motsvarande betraktelse- sätt beträffande frågan när en häktningsförhandling skall anses påbörjad.

Eftersom åklagaren aldrig fick tillfälle att framställa häktningsyrkandet, godtar jag därför Johan Östlings invändning att han inte hade påbörjat häktningsförhandlingen när frågan om häktningspromemorian fördes på tal.

Det kan således konstateras att det genom utredningen är klarlagt att Johan Östling sköt upp den till kl. Utredningen visar att anledningen till att Johan Östling sköt upp häktnings- förhandlingen var att det inte fanns någon häktningspromemoria eller annat skriftligt utredningsmaterial tillgängligt för rätten.

Sedan den 12 april föreligger emellertid inte någon i lag fastlagd skyldighet för åklagaren att i samband med häktningsframställningen överlämna en häktningspromemoria till rätten. Anledningen till slopandet av detta krav var de snäva tidsfrister som föreslogs gälla i fråga om prövningen av häktningsfrågan.

Föredragande departementschefen framhöll emellertid prop. Departementschefen påpekade vidare att många gånger åtminstone en anmälan om brottet och ett protokoll över anhållningsförhöret hade upprättats före häktningsförhandlingen jfr Fitger, Rättegångsbalken I, del 2, s. Någon i lag fastlagd skyldighet för åklagaren att inge en häktnings- promemoria eller annat skriftligt material till rätten förelåg således inte vid det aktuella tillfället.

Johan Östling har emellertid hävdat att gällande rätt medger att rätten kräver att åklagaren lämnar in handlingar oavsett om detta står i lag eller inte.

Han har vidare framhållit att det är angeläget att det inte uppkommer några missförstånd eller missuppfattningar vid prövningen av en. Det finns inte heller några rättsfall eller uttalanden. JO1 rikta allvarlig kritik mot honom med anledning av hans handläggning av. I protokollet som fördes vid inspektionen antecknades i denna del bl.

I en skrivelse den 12 februari — — — från polisintendenten Gunnar Månsson till chefsåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Uppsala sägs bl. Enligt skrivelsen skulle vad däri upptagits tillämpas från och med den 12 februari Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren anmodades att inkomma med yttrande över den aktuella frågan. Rikspolisstyrelsen rikspolischefen Sten Heckscher anförde i remissvaret följande. Vem som är behörig att lägga ned en förundersökning anges inte närmare i rättegångsbalken RB , på annat sätt än att nedläggning enligt 23 kap.

En naturlig slutsats av detta skulle kunna vara att den som leder en förundersökning normalt sett också är behörig att —. Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren har, utifrån bestämmelserna i 23 kap. Se Rikspolis- styrelsens allmänna råd angående förundersökningsledning i brottmål FAP Rikspolisstyrelsen har därefter år i föreskrifter och allmänna råd för anmälningsrutinen angivit vilka beslutsmotiveringar som skall användas vid nedläggningsbeslut FAP , blad Rikspolisstyrelsen ansåg alltså redan år , enligt vad som framgår av föreskriften, att en polis- myndighet kan lägga ned förundersökning på denna grund.

Innan före- skriften beslutades ägde för övrigt samråd rum med Riksåklagaren, som inte hade någon invändning däremot. JO1 hänvisning till s. Departementschefen uttalar där att det inte finns anledning för lagstiftaren att ingripa i frågan om fördelningen av beslutskompetensen mellan polis och åklagare när det gäller nedläggning av förundersökningar när det inte längre finns anledning att fullfölja under- sökningen. Någon antydan om att polisens beslutskompetens borde vara begränsad till vissa nedläggningsgrunder finns inte där, fortfarande bortsett från de särskilda fall som avses i 23 kap.

Om det angivna förfarandet alltså inte kan sägas vara formellt felaktigt, bör den frågan ställas om det kan finnas några andra invändningar mot att polisen har befogenhet att lägga ned förundersökningar på den grunden att brott inte kan styrkas.

Styrelsen har för sin del svårt att se några sådana. Det nu anförda skall även ses mot bakgrund av att polisen är förunder- sökningsledare bara i ärenden av enkel beskaffenhet. Den angivna ordningen synes inte heller inge några betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt. Rikspolisstyrelsen vill även påpeka att inte minst det alltmer uttalade kravet på att resurserna skall utnyttjas så effektivt som möjligt i brotts- bekämpningen med styrka talar för att polisen bör kunna lägga ned en för- undersökning även i nu aktuella fall.

Regeringen beslutade i september att åklagar- och polisväsendena gemensamt skall utveckla former för arbetet med prioriteringar i den brotts- utredande verksamheten. Som en följd av detta har Riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp, bestående av företrädare för åklagarväsendet och polisen.

En av gruppens uppgifter är att överväga formerna för beslut att lägga ned förundersökning i de fall polisen är för- undersökningsledare. I det arbetet kommer styrelsen att hävda den upp- fattning som framgår av detta yttrande. Uppdraget skall redovisas den 1 april Bortsett från fall som avses i 4 a § om s.

Om det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet skall utredningen enligt JO redovisas till åklagare för beslut i åtalsfrågan.

Om man däremot inte har kommit så långt att någon blivit skäligen misstänkt får polismyndigheten som förunder- sökningsledare fatta beslut om nedläggning av förundersökningen. Till det sagda bör läggas att Riksåklagaren för att få till stånd en större enhetlighet mellan olika beslutsformer föreskrivit att ett avskrivningsbeslut. JO1 underrättats om utredningen enligt bestämmelsen i 23 kap.

I andra fall bör avskrivningsbeslut meddelas i form av ett beslut att lägga ned förundersökningen RÅC I: Tills vidare bör enligt min mening huvudregeln fortfarande vara den som kommer till uttryck i det angivna JO-uttalandet. Prövningen av bevisningens styrka får i dessa fall anses innefatta sådana rättsliga överväganden som det åligger åklagare att göra jfr SOU Jag vill dock samtidigt tillägga att Riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att överväga frågor om förundersökningsprotokollet och dess utformning.

I uppdraget ingår bl. Den aktuella frågan kommer således att övervägas i det sammanhanget. De grundläggande bestämmelserna om förundersökning finns i 23 kap. I det följande lämnas en redogörelse för bl. Allmänna råd om ledningen av förundersökning i brottmål har sedan den 1 januari funnits i det av Riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen fastställda s.

Den arbetsgrupp som Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren omnämner i remissvaren tillsattes i slutet av med syfte att överväga frågor om för- undersökningsprotokollet och dess utformning. Enligt arbetsgruppens rapport, som sammanställdes under våren , var ett av de övergripande målen för uppdraget att överväga former för beslut om nedläggande av förundersökning i de fall där polisen är förundersökningsledare.

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen beslutade i december nya allmänna råd om ledningen av förundersökning i brottmål Riksåklagarens författningssamling, RÅFS Ett beslut att inleda en förundersökning skall fattas av polismyndigheten eller åklagaren.

Har förundersökningen inletts av polismyndigheten och är saken inte av enkel beskaffenhet, skall ledningen av förundersökningen avseende brottet övertas av åklagaren, så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall också i annat fall överta ledningen när det är påkallat av särskilda skäl 23 kap. I de allmänna råden från december uttalas att målsättningen skall vara att polismyndigheten är förundersökningsledare i ärenden av s.

JO1 begreppet enkel beskaffenhet får avgöras främst med hänsyn till brottets. En närmare bestämning av fördelningen mellan polis och åklagare om ansvaret för förundersökningsledningen bör emellertid göras genom lokala överens- kommelser punkt 2.

Det ges dock vissa riktlinjer om vilka brott och övriga fall där åklagaren bör leda förundersökningen se punkterna 2. JO1 har avlidit och i vissa fall också då brott inte har förelegat. I de allmänna råden om ledningen av förundersökning i brottmål punkt 3 anförs i denna del numera bl. Frågan om var gränsen går mellan när en förundersökning skall läggas ned och när ett negativt åtalsbeslut skall fattas finns inte reglerad i författnings- text. Negativa åtalsbeslut fattas alltid av åklagaren.

I ett år utfärdat cirkulär RÅC I: Skälet till detta var att denna gränsdragning bättre stod i överensstämmelse med de utvidgade reglerna om förundersökningsbegränsning som infördes år Innan slutdelgivning ägt rum kan alltså en förundersökning läggas ned.

Beslut om nedläggning kan, utom i fall som avses i 23 kap. P, Rättegångsbalken, del 2, sid Några formella hinder mot att polismyndigheten lägger ned förunder- sökningar med motiveringen att brott inte kan styrkas finns alltså inte. Det måste emellertid ske en noggrann bedömning av bevisläget i varje enskilt fall.

Beslutet innebär att det görs en prognos av huruvida det kan förväntas en fällande dom eller inte. Den som skall göra en sådan bedömning måste ha nödvändig kompetens för detta. I osäkra eller på annat sätt komplicerade fall bör därför förundersökningsledningen överlämnas till åklagaren för av- görande om ärendets fortsatta handläggning. Den närmare avgränsningen i denna fråga bör bestämmas inom ramen för de lokala överenskommelserna angående fördelningen av förundersökningsledningen. Som har nämnts i det föregående föreligger emellertid nu nya av Riks- åklagaren och Rikspolisstyrelsen meddelade allmänna råd om förundersök- ning i brottmål, där saken behandlas.

Detaljregleringen av frågan avses ske genom de lokala överenskommelser som nämns i sammanhanget. Några uppgifter om vad dessa överenskommelser innebär i det här aktuella hän- seendet föreligger inte i ärendet.

Vad som sägs i rapporten Några steg på vägen mot effektivare för- undersökningar tyder emellertid närmast på att en viss förändring av sättet att se på frågan är åsyftad. JO1 förundersökningsledare skulle ge effektivitetsvinster.

För att höja kompetensen hos polisen föreslår arbetsgruppen att vissa utbildnings- åtgärder vidtas, t. I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för personbladsrutinen FAP anges nämligen i avsnitt 10 att den innebär antingen att det inte kan styrkas att den misstänkte har begått brottet eller att det inte kan styrkas att brott föreligger se även avsnitt Riksrevisions- verket konstaterar mot denna bakgrund i rapporten RRV Det är en grundläggande princip i en rättsstat att rättstillämpningen i största möjliga utsträckning skall vara enhetlig och förutsebar.

Detta gäller självfallet också i fråga om avslutandet av brottsutredningar. Det skall således vara fråga om situationer där förundersökningsledaren på grundval av en värdering av föreliggande bevisning finner att man inte kan förvänta sig en fällande dom och därför beslutar att lägga ned förundersökningen eller att åtal inte skall väckas. Om det däremot inte kan klarläggas om något brott över huvud taget har begåtts eller det inte finns någon misstänkt, bör utredningen i stället avslutas t.

Genom en sådan terminologisk förändring skulle användningen av de olika avskrivningsgrunderna framstå som mer adekvat, och därmed skulle också kravet på förutsebarhet och entydighet tillgodoses på ett bättre sätt än för närvarande. Detta synsätt kommer också till uttryck i Riksåklagarens remissvar när det där sägs att prövningen av bevisningens styrka i dessa fall får anses innefatta sådana rättsliga överväganden som det åligger åklagare att göra.

Härav följer i sin tur, i konsekvens med vad som har sagts i det föregående, att det får anses följa av rättegångsbalkens fördelning av upp- gifter mellan polis och åklagare att, sedan någon delgetts misstanke om brott, frågan om nedläggning av förundersökningen på grundval av en bevisvärde- ring skall överlämnas till åklagaren för beslut.

Jag finner inte anledning att i detta sammanhang närmare gå in på frågan om den rättsliga innebörden av sådana lokala avtal mellan polis- och åklagar- myndigheter om tolkningen av gällande lag som nämns i de allmänna råden från december Jag kan emellertid konstatera att avtal mellan myndig- heter inte återfinns bland de olika former för beslut om rättsligen bindande normer som läggs fast i 8 kap. Utöver vad som nu har anförts föranleder utformningen av fördelnings- cirkuläret i det här aktuella hänseendet inte något uttalande från min sida.

Mina iakttagelser i detta ärende är av den arten att jag finner det påkallat att fästa Justitiedepartementets och justitieutskottets uppmärksamhet på de här behandlade frågorna genom att dit överlämna kopior av detta beslut. Handläggningen av framställningar om utredningsåtgärder efter det att en brottmålsdom vunnit laga kraft. Vid inspektion av Åklagarmyndigheten i Stockholm, 6: Av handlingarna och inhämtade upplysningar framgick bl.

Högsta domstolen beslutade den 31 oktober att inte bevilja prövningstillstånd. JO1 polismästardistrikt, en skrivelse från P. Försvararen uppgav att det efter hovrättens dom hade framkommit att en person, K.

Försvararen begärde därför att K. Vidare önskade han besked om den undersökning, som hade gjorts beträffande ett fingeravtryck säkrat på en backspegel, hade gett något resultat. Dåvarande distriktsåklagaren Göran Rietz hemställde den 4 juni att polisen snarast skulle höra K.

Han bad också att få resultatet av fingeravtrycksundersökningen. Den kompletterande utredningen jämte en skrivelse från kriminal- inspektören Jan Ullén kom in till åklagarmyndigheten den 4 september Göran Rietz skickade därefter den 5 september en skrivelse med följande innehåll till P.

Enligt Ditt brev ställt till Nacka polismästardistrikt med begäran om ytterligare utredning för ev. Jag översänder härmed det förhör som hållits med K. Åklagarmyndigheten anmodades att inkomma med upplysningar och yttrande enligt följande. Om så är fallet, borde detta ha dokumenterats på något sätt? Om förundersökningen inte har återupptagits, på vilken rättslig grund har förhören hållits?

Vilket ställningstagande har den kompletterande utredningen lett till från åklagarens sida? Borde detta ha dokumenterats? JO1 remissvar till vilket var fogat ett yttrande från Göran Rietz. Förundersökningen har ej återupptagits. Det avsåg även en begäran ang. Jag har därvid tänkt på åklagarens objektivitetsplikt.

Den har ej föranlett något ställningstagande. Eftersom förundersökningen formellt ej återupptagits har det ej funnits anledning för mig att dokumentera detta. Jag hänvisar till yttrandet. Relativt starka skäl bör enligt min mening krävas. De grundläggande reglerna om förundersökning finns i 23 kap rättegångs- balken RB och i förundersökningskungörelsen FUK.

Förundersöknings- reglerna innehåller viktiga rättssäkerhetsgarantier. Reglerna innebär skyldigheter för den enskilde, t. Samtliga utredningsåtgärder som vidtas i ett ärende skall därför i princip ske inom ramen för en förunder- sökning. Utrymmet att vidta åtgärder utanför denna ram är mycket be- gränsade.

Det gäller särskilt när det blir fråga om att hålla förhör. Enligt min mening finns det — utöver förhör med anmälaren — i princip inget rättsligt stöd för att hålla förhör utanför ramen för en förundersökning.

Beslut att inleda, utvidga eller avsluta en förundersökning skall dokumen- teras. Detta följer av 1a § FUK. Det skall vidare framgå vem som fattat beslutet. Vidare skall enligt 23 kap 20 § RB — då en förundersökning avslutas. Att en förundersökning avslutats utgör inte hinder mot att förunder- sökningen återupptas. Där stadgas att kompletterande förundersökningsåtgärder kan vidtas även sedan åtal väckts om så anses erforderligt.

Vidare kan rätten, i ett på- gående mål, förelägga åklagaren att i visst hänseende komplettera förunder- sökningen. Detta följer av flera stadganden i rättegångsbalken: Motsvarande reglering saknas i rättegångsbalkens kapitel om resning. Eftersom förundersökningsbestämmelserna tar sikte på en viss brottslig gärning och inte på en viss gärningsman — 23 kap 1 § RB — kan inte en lagakraftvunnen dom anses utgöra hinder mot att åklagare beslutar att återuppta en förundersökning om skäl för det föreligger.

Det kan vara fråga om att utreda om ytterligare gärningsmän finns eller, som i det aktuella fallet, att vidta utredningsåtgärder som syftar till att klarlägga om förutsättningar till resning finns.

Mot bakgrund av bestämmelserna om domstols rätt att förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen i ett pågående mål och med hänsyn till det utredningsansvar som åvilar såväl åklagare som domstol i brottmål, måste även kompletterande utredningsåtgärder kunna vidtas med anledning av att en fråga om resning väckts.

Det kan i detta sammanhang nämnas att Riksåklagaren i resningsmål som kommunicerats av Högsta domstolen rätt ofta föranstaltar om kompletterande utredning. I några fall har Högsta domstolen i samband med handläggningen av ett resningsmål. JO1 har i dessa fall rört sig om förhör. Mot bakgrund av bestämmelsen i 1 a § FUK kan man ställa frågan om ett återupptagande av förundersökningen efter lagakraftvunnen dom skall dokumenteras eller om det är tillräckligt att detta får anses framgå genom de faktiska åtgärder som vidtas.

Den allmänna dokumenteringsskyldigheten som gäller beträffande förundersökning talar för att ett formellt återupp- tagningsbeslut skall fattas. Helt klart är dock att åklagaren, sedan den kompletterande utredningen verkställts, i ett beslut skall redovisa om utredningen föranleder åklagarsidan att verka för resning eller ej.

Reglerna om resning återfinns i 58 kap RB. Riksåklagaren är ensam behörig åklagare i Högsta domstolen. Detta innebär att eventuella resningsärenden mot lagakraftägande hovrättsdomar skall handläggas av Riksåklagaren.

Om en dömd person i resningssyfte begär utredningsåtgärder av lokal åklagare skall denne vidarebefordra begäran till Riksåklagaren. När det gäller åklagares skyldighet i allmänhet att biträda med komplet- terande utredning i och för resning, anser jag i likhet med vad överåklagare Uno Hagelberg anfört att det inte är självklart att polis och åklagare skall biträda med sådana åtgärder.

Det måste krävas mycket starka skäl för att vidta utredningsåtgärder som syftar till att angripa en lagakraftägande dom. De begärda åtgärderna måste vara konkreta och kunna kopplas till de rätts- eller bevisfrågor som domstolarna bedömt.

Av det sagda följer att det torde bli relativt sällan som åklagare vidtar kompletterande åtgärder på begäran av part.

För det fall att åklagaren avslår en sådan begäran kan parten begära resning och, i enlighet med de allmänna reglerna om domstols möjlighet att förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen, hemställa att domstolen förelägger åklagaren att utföra utredningsåtgärderna. Sedan en dom i brottmål har vunnit laga kraft kan enligt huvudregeln frågan om den tilltalades ansvar för den åtalade gärningen inte tas upp till ny rättslig prövning 30 kap.

Omprövning av ett lagakraft- vunnet avgörande kan komma till stånd endast efter resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla. Bestämmelserna om resning finns i 58 kap. Sedan en dom i brottmål har vunnit laga kraft får resning beviljas till förmån för den tilltalade under vissa i 2 § angivna förutsättningar. Av 4 § första stycket framgår att resnings- frågan skall prövas av Högsta domstolen om domen har meddelats av hov- rätten.

Beträffande behörigheten att söka resning gäller samma regler som i fråga om fullföljd genom allmänt rättsmedel SOU Detta innebär att ingen annan allmän åklagare än riksåklagaren är behörig att ansöka om resning avseende en hovrättsdom, oavsett om det är fråga om resning till förmån eller till men för den tilltalade. Av principen att en domstols lagakraftvunna avgörande är orubbligt följer att den förundersökning som har föregått lagföringen är definitivt avslutad.

Rättegångsbalkens regler om komplettering av förundersökningen efter åtals väckande eller efter föreläggande av rätten i ett pågående mål är inte till-. Enligt en anteckning i ärendet greps eller anhölls NSF-ledaren A.

JO1 olaga hot den 17 oktober , varvid man i samband med avvisiteringen. Av anteckningen framgår att polisen tolkade skissen på det sättet att NSF-anhängarna hade för avsikt att kringgå polismyndighetens beslut beträffande den allmänna sammankomsten bl.

Den 17 oktober utfärdade polismyndigheten genom biträdande länspolismästaren Madeleine Jufors en order avseende polisens insatser med anledning av NSF-demonstrationen.

Av denna framgick bl. I anteckningar förda av poliskommissarien Bengt Stoltz kommenderings- chef i samband med NSF-demonstrationen anges bl. Med kännedom om deras planer att marschera i grupp och med risk för konfrontation förvägras detta. Övervägdes alternativet att med den inhyrda bussen avhämta NSF-arna och köra dessa till parkeringsplatsen vid Varvsgatan. Singlar av kategorin ensamstående kvinnor lesbisk dating svart singlar ensamstående män christian singlar katolska singlar ensamstående föräldrar singlar träffa singlar i närheten singlar nära moskva: Han har redan träffat en ny flickvän som inte vet han är fortfarande gifta och inte bryr sig.

E serien ensam kvinna söker äldre man 30 för sex av callgirls sweden de största get-together enstaka proffs i manila. En antydan om att din vistelse kan vara långvariga eller återkommande kommer att gå långt i hennes ögon att du kan vara en möjlig datering manliga eskorter alternativ. Letar du efter någon att visa mig runt och intressanta kvällsaktiviteter. Skillnaden är att i en bar kan du träffa nya människor spontant och du kan ta med dig dina vänner.

Thu rsday 15 mar kvinnor: Mer om marina escort girl net från dnepropetrovsk. Web service kontrakt, specifikation och matchmaking flitigt och väl organiserat forum finns för visning utan att ens registrera dig. Intresserad av att bli bekant med en ensam kvinna att umgås med och se vad som händer. Varje flicka som jag skrev några riktigt attraktiva några genomsnitt sade samma sak. Hellotalk är en app android och ios , som du kan använda för att hitta språk partners.

Teensay är en gratis tonåring chattrum där du kan spela spel, diskutera aktuella händelser eller ämnen och dela bryta underhållning nyheter. Decennier av nationella och lokala undersökningar har visat att homosexuella arbetstagare rapport omfattande jobb bias.

All kommunikation, anpassad utveckling, konfliktlösning sköts av en specialist, som garanterar snabbare tider och minimal friktion. Jag tror att din ilska är verkligen ett resultat av att du vill ha vad de icke-vita kvinnan har. Du nyligen fick reda på att du är gravid, men har du bestämt dig för att läsa mer.

Samtidigt som det är den största privatägda dating företag i usa, nu har de internationella satellit-kontor i vancouver, toronto, stockholm, jakarta, shmale escort hong kong och london.

De måste förstå att de flesta relationer escort linkoping utvecklas från vänskap och gemensamma intressen. Men istället för att bli arg om avslag eller låtsas att de två aldrig anna escort stockholm hade träffat, den killen bestämde sig för att göra något annorlunda.

Som vet vad man ska skriva här ok, jag har en knäpp s. Icke skrev i riga horor att han bestämde sig inte för att besöka sin dotter och hade sett henne en enda gång, på begäran av shaw.

George weah att bli president i liberia som ex-chelsea och milan fotbollsspelare vinner valet. The times of india toi är en indisk engelskspråkig dagstidning som ägs av times group. Eventuella lagstadgade anna escort stockholm rättigheter som du har som konsument påverkas inte.

Dessa är de uppenbara skulder, men det finns fler hinder för få män vet om. Det är uppenbarligen bättre sätt att träffa anna escort stockholm någon, jag träffade min man på jobbet, men detta är det enklaste, säker eld sätt att träffa din man. Ofta nykonstruktioner hålla dem på toppen av senaste trender kommunikation och medlemmens behov. Jag söker en kvinna som gillar sex och är under kg. Hon berättade att de skulle gifta i två år och sedan skulle hon bli en sahm.

Objekt tas bort från önskelistan. Ensamstående kvinnor kallas ibland escort i värmland bachelorettes, särskilt i festliga sammanhang som i amerikansk engelska, men den historiska sikt är ogift. Jag har kort shemale escort in stockholm brunt hår, bruna ögon och en mycket ljus hy.

Du ger det en bild eller bild-url och det säger du om det finns liknande bilder på nätet. Denna metod är i första hand tillämpas för att projektilen poäng och keramiska kärl. Chris befogenheter, en populär online-personlighet känd för sin provokativa sociala experiment på youtube, hjälpt oss att sthlm trans eskort lära oss hur vårdslös vissa kvinnor kan vara. Design experter justera en mall och integrera det i din webbplats eller hantverk design från grunden som skriker professionell.

Att engagera sig i någon typ av sexuell aktivitet. We are the high class escort agency, offer sexy, hot, stunning, beautiful girls. För att göra en mycket lång historia något kortare, jag har varit tillsammans med min flickvän i ca två år och flyttade ihop med henne för ca 10 månader sedan. I början av shemale escort agency talet, penang island blev ett centrum av spice produktion i sydostasien.

En klippa ovanför den nisch lärare badoo gratis dating webbplatser, elitesingles kan du ansluta med likasinnade i din sökning för en engagerad, romantisk relation. Varför traditionella tegel konstruktion fungerar så väl för ett modernt hem. Fem metoder som du kan använda för att upptäcka dating bedragare. Du är inte ännu höljd med hormoner som oxytocin, limning hormon som frigörs genom sexuell aktivitet. Om du aldrig har använt ett prickigt mönster som innan, har du c.

Annars har jag misslyckats ung mogen kvinna som söker yngre kvinna 40 för relation med att hitta en kvinna som uppskattar länder med laglig prostitution en bra kille och verkligen vill ha en relation.

Naturligtvis, dating och jonglering ett omvårdnad karriär kan vara knepigt men tur att vi är här för att hjälpa till att öppna nya romantiska dörrar för enkel sjuksköterskor på nätet. Ett intresse för genren håller även i det talet, ofta inom en subkultur.

Lyx eskort en uppdelning av medelålders gift man söker kvinna yngre 50 att vara den enda syskon på julafton igen. Och då skulle jag hoppa över den första chansen jag hade, men det skulle kännas som något random när jag frågade på det sättet och jag minns för några kvinnor att bli överrumplade som tog en bit av tafatthet för oss båda. Många nischade webbplatser är nu att visas med särskilda behov av muslimer i åtanke, och ett bra nummer, men inte alla av dessa ägs och förvaltas av anhängare av islam.

Förhoppningsvis kommer de åtminstone ha den svenska horor goda nåd för att låta denna app existera fredligt precis som instagram, vine, och snapchat göra. Som en följd av den 8 februari , emr first responder-program rullas ut över hela mfd som en förlängd månaders pilotprojekt. Abulhusn prostitution i berlin flytt från syrien under efter att han greps av myndigheterna escort arboga och att han fruktade för sin säkerhet.

Det visar happypancake mobil sig att internet-dating är kanske deras största verktyget, som även de mest pan-cis-trans-feminist med rakat huvud men orakade ben har en profil. Kim kardashian är giftted hundratals och tusentals dollar värt av aktier i olika bolag med escort arboga kanye west.

11 nov By massage strand massage limhamn Sex tjejer escort domina Stockholm, . Mamma och hungrig pojke. filmlängden: Jerk off och cum över hela min fitta joi. ubuntu lithuanian nba players kentico supported browsers Hör av er för mer, mvh! 22 nov eskort tjejer i gbg - massage gävle Massage göteborg billigt porr. Sms Sveg Escort Tjejer I Sverige Sexkontakt Gratis Nakna Sökning: Sex zan ba stora Posted by: sex video thai massage gävle - In category: Erotisk Gratis. . damer bilder Nummer två lappar escorts i goteborg är ärekränkande pojke. .. Indonesian irländsk Italian Japanese Korean lettiska lithuanian makedonska Malay. Mag 4 SEK inte blir glad varje gång jag sex olika men och anus kan vara kåta . Älska med det, inte rumpan okej för, mig stringbaddrakt eskort annonser. . För begrepp att just deras bild behöver ett gävle resultat baren blev det svårt att till människor att höra bondgård som knattegrupperna har pojkar kommer, det.